Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Opodatkowanie dofinansowania lunchów pracowników
9 marca 2021
Popularnym elementem polityki socjalnej wielu firm jest dofinansowanie lunchów pracowników. Świadczenie to może przybrać różną formę i zakres. Jednakże najczęściej polega na częściowym dofinansowaniu posiłków zamawianych przez pracowników w określonych restauracjach. Pracownik pokrywa koszt zakupu posiłków wyłącznie w zakresie, w jakim pracodawca nie pokrył kosztów jego zakupu. W związku z powszechnością tych świadczeń niezwykle istotne jest poznanie zasad ich opodatkowania.

Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej ustawą, pojęcie przychodów ze stosunku pracy definiuje bardzo szeroko. Z dyspozycji wskazanego przepisu wynika bowiem, iż za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Dla interpretacji wskazanego przepisu istotne znaczenie ma wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. Z orzeczenia tego wynika, iż nieodpłatne świadczenie stanowiące przychód pracownika ze stosunku pracy stanowi świadczenie spełniające następujące cechy:

  • zostało spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z niego w pełni dobrowolnie),
  • zostało spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosło mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Świadczenie w postaci dofinansowania do lunchów pracowników spełniane jest za zgodą pracownika. Od jego decyzji zależy bowiem, czy skorzysta z rzeczonego świadczenia, czy nie. Co więcej, celem świadczenia jest wyłącznie korzyść pracownika. Pozwala ono pracownikowi na zmniejszenie wydatków związanych z zakupem posiłku.

Możliwość uznania dofinansowania do lunchów pracowników za korzyść przypisaną indywidualnemu pracownikowi uzależniona jest od systemu, w jakim następuje realizacja przedmiotowego świadczenia. W firmach, w których system dofinansowania lunchów zorganizowany jest w taki sposób, iż łatwe jest ustalenie, czy pracownik skorzystał z posiłku oraz jaką wartość miało dofinansowanie, możliwe jest przypisanie indywidualnie oznaczonemu pracownika konkretnej korzyści w postaci częściowego sfinansowania przez pracodawcę posiłku i braku konieczności pokrycia w pełni wydatków związanych z zakupem tego posiłku. Tym samym rzeczone świadczenie może zostać uznane za przychód ze stosunku pracy. Inaczej ta kwestia wygląda, jeżeli pracodawca finansuje całą wartość posiłków w firmie, a system zorganizowany jest w taki sposób, iż rozliczenie posiłków następuje zbiorczo i nie sposób ustalić, czy pracownik skorzystał ze świadczenia oraz jaką ono miało własność. W takiej sytuacji pracodawca nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika.

W związku z tym świadczenie pracodawcy nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu (zob. Interpretacja indywidualna z 27 października 2015 r., sygn. IBPB-2-2/4511-506/15/MMa - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach).

Jeżeli dofinansowanie do lunchu pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, nie jest on zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zakresem zastosowanie art. 21  ust. 1 pkt 11 ustawy objęte są wyłącznie świadczenia, w tym dofinansowanie do posiłków, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Natomiast analizowana forma dofinansowania ma swe źródło w polityce socjalnej pracodawcy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16