Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Opodatkowanie miejsc parkingowych dla pracowników
19 stycznia 2021
Pracodawca może zapewnić swoim pracownikom miejsca parkingowe. Świadczenie to stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ustawodawca definiuje bardzo szeroko pojęcie przychodu ze stosunku pracy.

Z dyspozycji art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż obejmuje ono wszelkiego rodzaju świadczenia pieniężne oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych pochodzących od pracodawcy.

Posłużenie się przez ustawodawcę w definicji przychodu ze stosunku pracy pojęciem innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych rodzi znaczne wątpliwości interpretacyjne. Ustawodawca nie zdefiniował bowiem tych pojęć. Przedmiotowa kwestia stała się przedmiotem sporów i kontrowersji w doktrynie oraz w judykaturze. Rozstrzygnął je Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. W ocenie Trybunału warunkiem uznania świadczenia za nieodpłatne jest spełnienie przez nie łącznie następujących warunków:

  1. zostało spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  2. zostało spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosło mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  3. korzyść uzyskana przez pracodawcę jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Świadczenie pracodawcy w postaci zapewnienia pracownikowi miejsca parkingowego spełnia wszystkie kryteria wskazane przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. 

Po pierwsze, jest ono spełniane za zgodą pracownika. Pracownik stawiając samochód na miejscu udostępnionym mu przez pracodawcę wyraża w ten sposób zgodę na skorzystanie z przedmiotowego świadczenia - jego zgoda jest konkludentna.

Po drugie, świadczenie w postaci zapewnienia pracownikowi miejsca parkingowego spełniane jest wyłącznie w interesie pracownika i przynosi mu korzyść w postaci uniknięcia wydatków, jakie musieliby ponieść opłacając samodzielnie miejsce parkingowe. Podkreślił to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20 października 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-350/15/MK.

W jego ocenie „pokrywanie przez pracodawcę kosztów miejsc parkingowych dla samochodów prywatnych pracowników usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy jest w istocie świadczeniem, które realizowane jest w interesie pracownika, a nie pracodawcy. To pracownik osiąga z powyższego tytułu korzyści majątkowe w postaci zwrotu ponoszonego wydatku (w postaci opłaty za miejsce parkingowe prywatnego samochodu).”.

Po trzecie, korzyść pracownika jest wymierna i przypisana konkretnemu pracownikowi. Możliwe jest bowiem określenie wartości świadczenia, z którego korzysta konkretny pracownik.

Mając na względzie powyższe, uznać należy, iż świadczenie pracodawcy w postaci zapewnienia pracownikowi miejsca parkingowego stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-03-05