Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Opodatkowanie odprawy pośmiertnej
23 października 2020
W wyniku śmierci pracownika oraz po ziszczeniu się określonych w kodeksie pracy przesłanek pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odprawy pośmiertnej. Świadczenie to stanowi przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 93 kodeksu pracy w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby małżonkowi oraz innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej  w myśl przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Jeżeli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców, odprawa przysługuje od każdego z nich.

Wysokość odprawy pośmiertnej uzależniona jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Wynosi ona równowartość:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;
  2. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;
  3. sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat (art. 93 § 2 kodeksu pracy).

Kwotę odprawy pośmiertnej dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych do niej członków rodziny, a jeżeli do odprawy pośmiertnej uprawniony jest tylko jeden członek rodziny, przysługuje mu połowa kwoty odprawy (art. 93 § 5 i 6 kodeksu pracy).

Warto dodać, że odprawa pośmiertna nie przysługuje, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie i wypłacane przez firmę ubezpieczeniową odszkodowanie nie jest niższe niż kwota odprawy. W sytuacji gdy odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca wypłaca uprawnionym kwotę stanowiącą różnicę między oboma świadczeniami.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem tych, od których zaniechano poboru podatku oraz które wymienione zostały w katalogu zwolnień, tj. w art. 21 tej ustawy. Odprawa pośmiertna korzysta właśnie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT stanowi bowiem, iż wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.

Przedmiotowe zwolnienie zastosowanie ma nie tylko do odprawy pośmiertnej, której źródło stanowi art. 93 kodeksu pracy. Ma ono również zastosowanie do odpraw pośmiertnych, do których prawo statuują inne przepisy, w tym także wewnątrzzakładowe. Zwrócił na to uwagę Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2013 r., nr IPPB2/415-234/13-2/E.

W jego ocenie „z uwagi na fakt, iż z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, że ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), otrzymana przez członków najbliższej rodziny zmarłego pracownika odprawa pośmiertna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.”. Takie samo stanowisko zostało wyrażone również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 października 2012 r., nr IPPB2/415-661/12-2/MK.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-12-04