Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Opodatkowanie świadczeń rzeczowych oraz pieniężnych finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
30 października 2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi jedną z form pomocy socjalnej dla załogi realizowanych przez pracodawcę. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do jego utworzenia zobowiązani są pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, oraz pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Ponadto taki obowiązek obejmuje także pracodawców zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli ze stosownym wnioskiem wystąpi działająca w zakładzie pracy organizacja związkowa.

Ustawa określa, iż działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Pracownik może uzyskać świadczenia rzeczowe oraz pieniężne, które są w całości finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Tego rodzaju świadczenia korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do określonej kwoty. Od dnia 1 stycznia 2018 roku pracownicy mogą korzystać ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do kwoty 1000 złotych bez konieczności opodatkowania ich podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 52l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzonym na mocy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. przedmiotowy limit zwolnienia w 2020 i 2021 roku został zwiększony do 2 000 złotych.

Należy jednak pamiętać, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Tym samym nie będą one objęte wspomnianym zwolnieniem. Są one opodatkowane w całości, jeśli dotyczą pracowników i ich rodzin (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Po przekroczeniu limitów, do wartości przewyższającej wskazany limit stosuje się podstawową stawkę podatku dochodowego dla pracownika.

Na marginesie warto dodać, że nieco innymi zasadami rządzi się opodatkowanie świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy. Takie świadczenia są zwolnione z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ponadto, jeśli pracodawca zdecyduje się na przyznanie bonów (np. na święta) pracownikom, to zgodnie z treścią przywołanego art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą one w całości opodatkowane, natomiast jeśli bon otrzyma emeryt, to będzie on zwolniony z opodatkowania do kwoty 3000 zł w roku (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-12-04