Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Pisemna forma wypowiedzenia umowy o pracę
20 marca 2020
Wyrażony w art. 30 § 3 kodeksu pracy obowiązek złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę "na piśmie" oznacza wymaganie zachowania zwykłej formy pisemnej w rozumieniu art. 78 § 1 kodeksu cywilnego. Wymaganie zachowania podpisu własnoręcznego nie jest dochowane, gdy nie jest to znak oryginalny, a jedynie odtworzony za pomocą kalki, kserokopiarki, skanera, faksu itp. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2009 r., sygn. akt I PK 58/09).

Oświadczenie bez zachowania formy pisemnej będzie wadliwe, ale prawnie skuteczne. Jego bezskuteczność nie nastąpi z mocy prawa, lecz jedynie poprzez wystąpienie podmiotu uprawnionego do sądu pracy i stwierdzenie przez ten sąd bezskuteczności.

Forma pisemna, jaką przewiduje kodeks pracy, nie jest formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności, a więc wypowiedzenie w formie ustnej także jest ważne. Forma ta nie jest też zastrzeżona dla celów dowodowych, a więc w razie ewentualnego procesu nie ma przeszkód w przeprowadzaniu dowodu ze świadków lub przesłuchania stron. Kodeks przewiduje jednak pewne sankcje dla pracodawcy za niezachowanie formy pisemnej (gdyby jednak to pracownik wypowiedział umowę bez zachowania tej formy, to nie będą mu groziły żadne sankcje). Niezachowanie przez podmiot zatrudniający formy pisemnej będzie niewątpliwie naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umów o pracę za wypowiedzeniem w rozumieniu art. 45 kodeksu pracy.

Wypowiedzenie ustne będzie skuteczne z chwilą powiadomienia drugiej strony. Wypowiedzenie pisemne zaś jest dokonane z chwilą doręczenia pisma adresatowi w sposób bezpośredni, czyli do rąk pracownika, bądź osoby upoważnionej do działania w jego imieniu lub w dniu, w którym adresat listu przesłanego pocztą mógł zapoznać się z jego treścią. Oznacza to między innymi, że pracownik nie musi przyjąć pisma ani zgodzić się z jego treścią, wystarczy, że miał realną możliwość zapoznania się z nim, ale tego nie zrobił.

Jednakże w przypadku odmowy jego przyjęcia wystarczy, że pracodawca zapewni sobie świadka (powinien przy tym przygotować notatkę służbową, w której wskazane zostaną m.in. dane osobowe świadka). W tej sytuacji nie będzie konieczne szukanie innego sposobu doręczenia pisma, ponieważ datą skutecznego doręczenia wypowiedzenia pozostanie data odmowy jego przyjęcia w miejscu pracy, nawet jeżeli pracodawca zdecyduje się na dodatkowe wysłanie listu poleconego. Odmowa przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę nie ma bowiem znaczenia prawnego, gdyż wypowiedzenie jest czynnością jednostronną, która dochodzi do skutku bez względu na zgodę drugiej strony. Pogląd ten potwierdził Sąd Najwyższy, zajmując stanowisko, że odmowa przyjęcia przez pracownika w miejscu pracy wypowiedzenia złożonego mu przez pracodawcę nie przekreśliła skutecznego dokonania wypowiedzenia mu umowy o pracę, albowiem w świetle reguł doręczania oświadczeń woli (art. 61 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy), pisemne wypowiedzenie przez pozwanego umowy o pracę, spełniające wymogi formalne tej czynności prawnej, było prawidłowo doręczone powodowi i zostało skutecznie dokonane z chwilą, gdy doszło do niego w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 1996 r., sygn. I PKN 41/96).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-07-02