Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek PIT
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11) zamknięcie roku 2023. Zmiany na 2024 rok.

Przygotowanie i sporządzanie formularzy podatkowych to dla płatnika podatku PIT czas na weryfikację stosowanych w trakcie roku podatkowego rozwiązań, a także czas na sprawdzenie prawidłowości wyliczeń zaliczek na PIT odprowadzonych od należności pracowniczych, czy umów cywilnoprawnych. Ciągłe zmiany przepisów i ich interpretacji wymagają od płatnika bieżącego dostosowywania systemu płacowego. Na naszym szkoleniu na praktycznych przykładach omówimy i wyjaśnimy najważniejsze trudności i bolączki jakie dotykały płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2023.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wypełnienia rocznych informacji PIT, tak aby zminimalizować ryzyko błędów i pomyłek, o które nietrudno w tym „gorącym” okresie.

Prowadzący:
Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

17 października 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

26 października 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

14 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

23 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

4 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

12 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

19 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Prawidłowe sporządzanie informacji i deklaracji PIT za rok 2023, - rodzaje formularzy obowiązujących płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR, PIT-R), zasady wypełniania, forma i terminy ich przekazywania, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od roku 2023.

II. Przychody ze stosunku pracy - wypełnienie formularzy PIT w tym m.in.:


1. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracownika a obowiązek zwiększenia przychodu w PIT- praktyczne przykłady.
2. Przychody z innych źródeł - rodzaje świadczeń pracowniczych kwalifikowanych do tego źródła.
3. Ulga dla seniora - bieżące problemy, najnowsze interpretacje, prawidłowe rozliczenie w zeznaniu PIT.
4. Kwota zmniejszająca podatek i pracownicze KUP w trakcie i po ustaniu zatrudnienia, zasady rozliczania w PIT.
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - limity zwolnień (świadczenia rzeczowe i pieniężne, zapomogi, dopłaty do wypoczynku), zakres zwolnienia - omówienie wybranych zagadnień.
6. PIT dla młodych - omówienie wybranych problemów.

III. Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4-9 ustawy, w tym z umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich - wybrane zagadnienia:

1. Kwota zmniejszającej podatek - zasady potrącania przez więcej niż jednego płatnika.
2. Ryczałtowe koszty uzyskania przychodu.
3. Umowy cywilnoprawne, przychody członków zarządu i rad nadzorczych - zasady rozliczania świadczeń w ramach osobiście wykonywanej działalności.
4. Podróż osoby niebędącej pracownikiem.
5. Diety i inne należności dla członków komisji wyborczych.
6. Dodatkowe świadczenia dla zleceniobiorcy a obowiązek wykazania w PIT-11.
7. Wydatki na dokształcanie zleceniobiorcy, menedżera a obowiązek sporządzenia PIT.

IV. Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy, w tym:

1. Należności wypłacane po zmarłym pracowniku (wynagrodzenia, odprawy pośmiertne,  zapomogi, niespłacona pożyczka).
2. 50% KUP - zasady potrącania kosztów autorskich.

V. Przychody z Innych źródeł, w tym:

1. Zwolnienia z opodatkowania prezentów i nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł, a przekazanie świadczeń o wyższej wartości.
2. Zasiłki wypłacane przez płatnika - zasady wykazywania w informacji PIT.
3. Podatkowe skutki nieprawidłowości rozliczonych składek ZUS (społecznej i zdrowotnej).

VI. Pozostałe zagadnienia, w tym:

1. PIT-2 - zasady postępowania z wnioskami i oświadczeniami składanymi płatnikowi (forma, okres obowiązywania, zasady wypełniania).
2. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek - katalog uprawnionych do złożenia wniosku, skutki w rocznym PIT.
3. Rozliczanie należności wypłaconych dla nierezydenta - wysokość podatku, rodzaje formularzy właściwość urzędów skarbowych.
4. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowe.
5. Wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową - obowiązek wykazania w PIT, zasady stosowania zwolnienia.
6. Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - zasady opodatkowania świadczeń wypłacanych osobom fizycznym.

VII. Zmiany na rok 2024.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28