Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Po ilu spóźnieniach pracownika do pracy pracodawca może wyciągnąć wobec niego konsekwencje?
14 marca 2023
Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Ponadto pracownik powinien między innymi przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy (art. 100 § 2 pkt 1 kodeksu pracy). Mieści się w tym obowiązek stawiania się w pracy punktualnie, jednak zapewne każdemu zdarzyło się kiedyś spóźnić się do pracy. Czy w każdym przypadku pracodawca może z takiej sytuacji wyciągnąć konsekwencje?

Incydentalne spóźnienia do pracy nie powinny być powodem zastosowania przez pracodawcę wobec pracownika środków dyscyplinujących. Istotne znaczenie może mieć także przyczyna takiego spóźnienia. Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy przewiduje katalog przyczyn, które uzasadniają absencję osoby zatrudnionej. Ponadto pracodawca może uznać za usprawiedliwioną także inną przyczynę niż wskazaną wprost w rozporządzeniu. Jeśli jednak spóźnienie będzie nieusprawiedliwione, a co więcej będzie się powtarzać to pracodawca może pociągnąć niepunktualnego pracownika do odpowiedzialności.

Jak zostało wskazane już wyżej spóźnienie do pracy stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Zachowanie naruszające art. 100 kodeksu pracy może skutkować nałożeniem na pracownika kary dyscyplinarnej. W przypadku spóźnień możliwe jest nałożenie kary upomnienia i kary nagany. Podejmując decyzję o zastosowaniu kary porządkowej pracodawca powinien mieć na względzie m.in. rodzaj naruszonych obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika, dotychczasowy stosunek pracownika do pracy. Przykładowo: nie ma podstaw do nałożenia kary porządkowej na pracownika, który nieznacznie spóźnił się do pracy, spóźnienie miało charakter incydentalny, zaś pracownik dotychczas wykonywał swoje obowiązki zawodowe w należyty sposób.

Notorycznie spóźniający się do pracy pracownik musi liczyć się także z tym, że w analizowanych okolicznościach pracodawca będzie mógł mu złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, uzasadnione właśnie powtarzającym się i dezorganizującym pracę zakładu pracy spóźnianiem. W takiej sytuacji, co do zasady, nie zachodzi jednak podstawa do rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy. Pracodawca będzie mógł zachować tryb natychmiastowy tylko wtedy, gdy niepunktualność pracownika będzie skutkowała poważnymi konsekwencjami dla pracodawcy.

Niezależnie od powyższego pracownik spóźniający się do pracy może także ponieść konsekwencje finansowe. Jeżeli nie odpracuje spóźnienia to czas, o jaki nastąpiło spóźnienie, skraca czas, przez który świadczy pracę. Pracownikowi przysługuje przecież wynagrodzenie wyłącznie za czas, w którym faktycznie świadczył pracę (za pracę wykonaną). W konsekwencji wynagrodzenie należne rzeczonemu pracownikowi powinno zostać odpowiednio pomniejszone. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią, a w omawianej sytuacji do tego nie dochodzi.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29