Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Podatek dochodowy od umowy zlecenie
11 grudnia 2020
Przychody z umowy zlecenie podlegają opodatkowaniu. Warto zwrócić uwagę, że nie zawsze podatek będzie naliczany dokładnie w taki sam sposób. W zależności od ich wysokości, ale też od osoby zleceniobiorcy opodatkowaniem będą rządzić różne zasady. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych umowa zlecenie może być opodatkowana podatkiem zryczałtowanym lub na zasadach ogólnych.

Podatek zryczałtowany stosuje się do przychodów wynikających z umowy zawartej z osobą, która nie jest pracownikiem płatnika (zleceniodawcy), a kwota należności określona w tej umowie nie przekracza 200 zł (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W takiej sytuacji płatnik (zleceniodawca) nalicza zryczałtowany podatek w wysokości 17% przychodu, bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów i potrącone składki na ubezpieczenie społeczne. Tak wyliczonego podatku nie obniża się kwotą składki ubezpieczenia zdrowotnego. Warto mieć jednak na względzie, że kwoty tych składek mogą zostać odliczone przez zleceniobiorcę w deklaracji rocznej od przychodów opodatkowanych według skali podatkowej.

W przypadkach innych niż opisany powyżej, a więc jeżeli umowa zlecenie jest zawierana pomiędzy dotychczasowymi stronami stosunku pracy lub opiewa na kwotę wyższą niż 200 zł albo określa jedynie sposób wyliczenia należności, to nie można do niej zastosować podatku zryczałtowanego. W takich okolicznościach należy odwołać się do art. 41 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnik pobiera wtedy zaliczkę na podatek dochodowy stosując najniższą stawkę skali podatkowej, czyli 17%. Bez znaczenia pozostaje wysokość osiąganych przychodów. Wyższą stawkę podatkową płatnik może zastosować tylko wtedy, gdy z takim wnioskiem wystąpi zleceniobiorca (art. 41a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Od przychodu potrąca się składki na ubezpieczenie społeczne oraz miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości 20 albo 50% (zgodnie z art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Taką zaliczkę pomniejszą się ponadto o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej ze środków podatnika (zleceniobiorcy) przez płatnika (zleceniodawcy). Jeżeli rzeczywiste koszty wykonania zlecenia są wyższe od tych określonych ustawowo, to zleceniobiorcy mogą one przysługiwać w wysokości faktycznie poniesionej. Jednak płatnik nie może ich zastosować na etapie ustalania zaliczki na podatek. Podatnik może je uwzględnić dopiero w zeznaniu rocznym.

Niezależnie od formy opodatkowania umowy zlecenie, stosowny podatek odprowadza się do właściwego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-19