Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Podjęcie zatrudnienia a prawo do świadczenia przedemerytalnego
10 grudnia 2021
Ustawodawca określił w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniu przedemerytalnym warunki, po spełnieniu których dana osoba może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Ustęp 1 tego artykułu przewiduje sześć kategorii uprawnionych podmiotów, które są względem siebie rozłączne. Wyliczenie to nie stanowi jednak katalogu zamkniętego.

"Nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego uzależnione zostało od "rozwiązania" stosunku pracy lub stosunku służbowego. Termin "rozwiązanie" należy rozumieć jako nastanie skutku zdarzenia prawnego powodującego ustanie stosunku pracy (służbowego) w związku z określonym przez przepisy prawa pracy faktem lub działaniem." (por. Świadczenia emerytalne. Komentarz, dr Alicja Kopeć, dr Wojciech Maciejko, Marcin Wojewódka). Zgodnie z art. 2 ust. 3 omawianej ustawy Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w ust. 1 po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

  • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
  • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Jak wskazano w art. 2 ust. 5 do okresu 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ust. 3, wlicza się, oprócz okresów, za które prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługiwało (zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych podjętego w tym okresie; w przypadku gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa ustanie po upływie 180-dniowego okresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje, jeżeli wniosek o przyznanie tego świadczenia zostanie złożony w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Z powyższego wynika, że przepisy ustawy o świadczeniach przedemerytalnych dopuszczają możliwość podjęcia przez osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy, zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, nie przewidując w związku z wystąpieniem takich okoliczności sankcji w postaci braku możliwości uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego. "Unormowanie to pozwala więc korzystać bezrobotnemu nie tylko z pasywnych (prawo do zasiłku dla bezrobotnych) ale i z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oferowanych przez organy zatrudnienia." (por. Świadczenia emerytalne. Komentarz, dr Alicja Kopeć, dr Wojciech Maciejko, Marcin Wojewódka).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29