Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Pomyłka pracodawcy przy ustalaniu kwoty zasiłku macierzyńskiego
6 marca 2018
Po urodzeniu dziecka terminowo złożyłam wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, oczekując na zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru. Po 5 miesiącach okazało się, że pracodawca pomylił się i wypłacał mi zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru. Teraz planuje wypłacać mi zasiłek w wysokości 60% podstawy wymiaru. Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiedź:

Przepis art. 1791 § 1 k.p. przyznaje pracownicy prawo do złożenia w terminie do 21 dni po porodzie wniosku o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W takim przypadku pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego (art. 31 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1368 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zasiłkach w razie choroby i macierzyństwa). Natomiast w sytuacji gdy pracownica dopiero przed zakończeniem korzystania z urlopu macierzyńskiego wystąpi o urlop rodzicielski, to przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i przez 6 pierwszych tygodni urlopu rodzicielskiego otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy zasiłku, a za pozostałą część urlopu rodzicielskiego – zasiłek w wysokości 60% podstawy zasiłku (art. 31 ust. 1, art. 31 ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 31 ust. 2 pkt 2 ustawy o zasiłkach w razie choroby i macierzyństwa).

Zgodnie z dyspozycją art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o FUS, osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. Za nienależnie pobrane świadczenia ustawodawca uznaje świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania oraz świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia (art. 84 ust. 2 ustawy o FUS).

Otrzymanie przez Panią zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy zasiłku zamiast w wysokości 80% podstawy zasiłku wynika z winy pracodawcy. Błędnie ustalił on bowiem kwotę należnego Pani zasiłku. Wypłacenie przez pracodawcę zasiłku w kwocie wyższej, niż była faktycznie należna, nie można zatem uznać za świadczenie nienależne.

W konsekwencji nie można żądać jego zwrotu, a także obniżać wysokości zasiłku macierzyńskiego w okresie po zakończeniu pierwszych 6 tygodnia urlopu rodzicielskiego.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-06-05