Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Porozumienie pracodawców o przejęciu urlopu
8 maja 2022
Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą (art. 171 § 3 kodeksu pracy). Wskazana regulacja dotyczy wyłącznie nawiązania kolejnego stosunku pracy przez te same strony.

Przepisy nie regulują kwestii „przeniesienia” urlopu wypoczynkowego w sytuacji nawiązania stosunku pracy z innym niż dotychczasowym pracodawcą.

Przyjmuje się, że w razie definitywnego ustania stosunku pracy między tymi samymi stronami pracownikowi powinien zostać wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Nie może on bowiem wykorzystać go w trakcie kolejnego stosunku pracy. 

Część doktryny i judykatury dopuszcza jednak zawarcie przez starego i nowego pracodawcę, za zgodą pracownika, porozumienia w przedmiocie wykorzystania u nowego pracodawcy urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika u dotychczasowego pracodawcy. Taką możliwość przyjął Sąd Najwyższy już między innymi w wyroku z dnia 27 listopada 1980 r., sygn. akt I PRN 124/80. Stanął on na stanowisku, iż „z treści art. 171 k.p. wynika, że nowy zakład pracy nie przejmuje obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w poprzednim zakładzie pracy, chociażby stosunek pracy w dotychczasowym zakładzie został rozwiązany na mocy porozumienia stron w wyniku porozumienia zakładów pracy, chyba że porozumieniem między zakładami - za zgodą zainteresowanego pracownika - objęto obowiązek nowego zakładu udzielenia pracownikowi nie wykorzystanego urlopu, do którego nabył prawo w dotychczasowym zakładzie.”.

Należy jednak zauważyć, iż dopuszczalność zawarcia przez nowego i dotychczasowego pracodawcę, za zgodą pracownika, porozumienia w przedmiocie przeniesienia do nowego pracodawcy niewykorzystanego u dotychczasowego pracodawcy urlopu wypoczynkowego jest krytykowana. Dzieje się tak głównie dlatego, że porozumienia takie nie są regulowane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20