Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Postępowanie w sprawie świadczenia przedemerytalnego
11 maja 2018
Aby zainteresowany mógł ubiegać się o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, musi spełnić warunki, o których stanowi art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Następnie musi dopełnić formalności, które są wymagane w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przede wszystkim postępowanie to ma charakter wnioskowy. Oznacza to, że przedmiotowe świadczenie przyznawane jest na wniosek zainteresowanego. Taki wniosek składa się w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, co do zasady w terminie 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni.

Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty stwierdzające okoliczności uzasadniające pobieranie takiego zasiłku, jak np.:

 • świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający przyczynę ustania zatrudnienia,
 • orzeczenie sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości (jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie prowadziła pozarolnicza działalność gospodarczą),
 • dokumenty wydane przez powiatowy urząd pracy potwierdzające:
  • co najmniej 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • fakt aktualnego zarejestrowania jako bezrobotny,
  • okoliczność, iż w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca - bez uzasadnionej przyczyny - nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia,
 • zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna potwierdzające:
  • nieprzerwane pobieranie przez okres co najmniej 365 dni ww. świadczenia lub zasiłku,
  • utratę prawa do ww. świadczenia lub zasiłku z powodu śmierci osoby, nad którą opieka była sprawowana,
  • datę ustania prawa do ww. świadczenia lub zasiłku w przypadku osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne w związku z utratą prawa do ww. świadczenia lub zasiłku z powodu z powodu śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka.

Brak dokumentów pozwalających na ustalenie spełnienia przesłanek przyznania świadczenia przedemerytalnego skutkować będzie wydaniem decyzji odmownej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto do wniosku o świadczenie przedemerytalne powinny być dołączone dokumenty wymagane do ustalenia wysokości emerytury.

Od decyzji ZUS zainteresowanemu przysługują środki odwoławcze, takie jak dla decyzji w sprawach emerytur i rent, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Tryb odwoławczy precyzuje art. 83 ustawy systemowej. Odwołanie wnosi się do sądu okręgowego – wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych - właściwego według miejsca zamieszkania zainteresowanego. Odwołanie przysługuje także w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku.

W decyzji pozytywnej (przyznającej świadczenie przedemerytalne) ZUS określa prawo do świadczenia od dnia następnego po dniu złożenia wniosku wraz
z kompletem niezbędnych dokumentów.

Od 1 marca 2018 roku świadczenie przedemerytalne przysługuje w wysokości 1070,99 zł. Podlega ono okresowej waloryzacji, na zasadach i w terminach określonych w ustawie emerytalnej.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-03-20