Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia, Kadry
Potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych w 2023 r.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków i umów cywilnoprawnych. Na szkoleniu na praktycznych przykładach przedstawiona zostanie metodyka ustalania kwoty potrącenia, przekazana zostanie też niezbędna wiedza do prawidłowego dokonywania potrąceń. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, początkujących jak i dla osób, które obecnie zajmują się płacami.

Prowadzący:
Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.   Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).  

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

27 marca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

24 maja 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ochrona wynagrodzenia za pracę - odliczenia, potrącenia, zmniejszenia dokonywane z wynagrodzenia za pracę.

2. Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę:

 • egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę - podobieństwa i różnice,
 • obowiązki pracodawcy w przypadku wszczęcia egzekucji z wynagrodzenia pracownika,
 • przygotowanie zestawienia wynagrodzenia dłużnika,
 • oświadczenie o rodzaju przeszkód,
 • ustanie zatrudnienia a zajęcie wynagrodzenia za pracę,
 • obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia pracownika, którego wynagrodzenie podlega zajęciu,
 • sankcje za niedopełnienie obowiązków.

3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej:

 • rozstrzyganie zbiegów egzekucji,
 • zbieg egzekucji komorniczych,
 • zbieg egzekucji administracyjnych,
 • zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej.

4. Definicja wynagrodzenia dla celów egzekucji:

 • świadczenia podlegające ochronie tak jak wynagrodzenie za pracę,
 • nagroda jubileuszowa, odprawy, wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy,
 • karty przedpłacone,
 • ekwiwalenty, ryczałty.

5. Dokonywanie potrąceń egzekucyjnych i nieegzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń:

a) granice potrąceń,

b) kwoty wolne od potrąceń - wpływ parametrów składkowo-podatkowych na ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w 2023 r.:

 • rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów a kwota wolna od potrąceń,
 • koszty uzyskania przychodów a kwota wolna od potrąceń,
 • przekroczenie progu podatkowego a kwota wolna od potrąceń,
 • przekroczenie rocznego ograniczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a kwota wolna od potrąceń,
 • kwota wolna od potrąceń na przełomie roku,
 • wypłata wynagrodzenia za dwa miesiące a kwota wolna od potrąceń,
 • wypłata kilku składników wynagrodzenia a kwota wolna od potrąceń,
 • wynagrodzenie pracownika do 26 r.ż a kwota wolna od potrąceń,
 • zwolnienie od podatku a kwota wolna od potrąceń,
 • kwota wolna od potrąceń przy zmianie wymiaru czasu pracy,
 • kwota wolny przy niepełnym wymiarze etatu,
 • kwota wolna uczestnika PPK,
 • kwota wolna uczestnika PPE,
 • nieprzepracowanie miesiąca a kwota wolna,
 • kwota wolna od potrąceń, gdy wynagrodzenie wypłacono po ustaniu zatrudnienia.

c) potrącenie zaliczki pieniężnej wypłaconej pracownikowi,

d) potrącenie kary pieniężnej,

e) potrącenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

f) potrącenia z innych świadczeń przysługujących pracownikowi.

6. Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia pracownika:

 • zgoda pracownika - wzór,
 • granice potrąceń,
 • składki na związki zawodowe, ubezpieczenia na życie i inne.

7. Praktyczne przykłady dokonywania potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych:

 • potrącenie w przypadku kilku wypłat w trakcie miesiąca,
 • potrącenie w przypadku wypłaty składników za okresy roczne,
 • egzekucja na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • potrącenia a należności z tytułu podróży służbowej,
 • potrącenia w przypadku pracownika, który przystąpił do PPK,
 • potrącenia w przypadku pracownika, który nie ukończył 26 r.z.,
 • zbieg potrąceń egzekucyjnych i nie egzekucyjnych,
 • świadczenia niepieniężne,
 • potrącenie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • potrącenie w przypadku kilku wypłat w miesiącu,
 • potrącenia z wynagrodzenia chorobowego,
 • potrącenia, gdy umowa ustała w trakcie miesiąca,
 • błędnie ustalona kwota potrącenia przez pracodawcę.

8. Potrącenia z tytułu egzekucji alimentacyjnej bez udziału komornika.

9. Potrącenia z praw majątkowych po śmierci pracownika.

10. Potrącenia egzekucyjne i nieegzekucyjne z zasiłków:

 • kwoty wolne od potrąceń,
 • praktyczne przykłady dokonywania potrąceń w przypadku, gdy poza zasiłkiem pracownik otrzymał wynagrodzenie i inne świadczenia.

11. Potrącenia egzekucyjne i nieegzekucyjne z umów cywilnoprawnych:

 • granice potrąceń,
 • przypadki, gdy ma zastosowanie kwota wolna od potrąceń - zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń.

12. Odliczenia dokonywane z wynagrodzenia za pracę:

 • odliczenia należności publicznoprawnych,
 • odliczania kwot wypłaconych w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

13. Potrącenia, gdy Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wezwał pracodawcę do przekazywania części wynagrodzenia pracownika na wskazany rachunek.

14. Potrącenie odszkodowania z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-03-21