Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo pracy
Praca zdalna oraz prewencyjna kontrola trzeźwości w pytaniach i odpowiedziach - najnowsze zmiany w prawie pracy

Pierwszy kwartał 2023 r. to czas wejścia w życie zmiany przepisów prawa pracy dotyczące dwóch bardzo istotnych obszarów - tj. pracy zdalnej oraz prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu wskazanie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z tymi zagadnieniami.

W pierwszej części zajęć zajmiemy się sytuacjami, w których praca zdalna będzie mogła mieć zastosowanie (czyli na polecenie pracodawcy, na wniosek pracownika oraz w przypadku porozumienia obu stron stosunku pracy). Sprawdzimy sposoby, które pracodawca może wykorzystywać przy kontroli wykonywania pracy zdalnej (np. zasady porozumiewania się z pracodawcą, monitorowanie pracy zdalnej). Wskażemy jakie elementy są niezbędne przy zawieraniu regulaminu lub porozumienia dotyczącego stosowania pracy zdalnej. Przyjrzymy się obowiązkom pracodawcy związanym z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zdalnej, zwłaszcza pod kątem oceny ryzyka zawodowego oraz zgłoszenia wypadku przy pracy zdalnej. Doprecyzujemy także zasady zwrotu kosztów związanych z pracą zdalną.

Druga część szkolenia zostanie przeznaczona na omówienie zmian dotyczących prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Przede wszystkim zwrócimy uwagę na warunki niezbędne do wprowadzenia wyrywkowej kontroli trzeźwości.  Odpowiemy na pytanie jak pracodawca powinien zachować się w razie odmowy badania trzeźwości przez pracownika. Wypunktujemy również najważniejsze zasady kontroli pracowników pod kątem obecności w ich organizmach substancji działających podobnie do alkoholu (np. narkotyki, dopalacze).

Te i wiele innych zagadnień zostaną poruszone na szkoleniu, które przeznaczone jest przede wszystkim dla tych, którzy zajmują się prawem pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników działów kadr, jak również osób kierujących pracownikami. Serdecznie zapraszamy!

Prowadzący:
Michał Podsiedlik

Prawnik, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa prawy pełnił także rolę rzecznika prasowego. Doświadczenie i praktyczne wdrażanie zagadnień z zakresu prawa pracy zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Obecnie przedsiębiorca zajmujący się szkoleniami z dziedziny prawa pracy. Ekspert prawa pracy specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, który w trakcie zajęć stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania prawne, godząc funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

12 kwietnia 2023

09.00 - 12.00

Zobacz >>

24 maja 2023

09.00 - 12.00

Zobacz >>

27 czerwca 2023

09.00 - 12.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zasady wykonywania pracy zdalnej:

1. W jakich sytuacjach pracodawca będzie miał możliwość wydać polecenie pracy zdalnej?

2. Ile razy w ciągu roku pracownicy będą mogli domagać się umożliwienia wykonywania pracy zdalnej? Czy pracodawca będzie musiał zwracać koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej?

3. Jak powinno wyglądać porozumienie pracodawcy i pracownika dotyczące wykonywania pracy zdalnej? Kiedy jedna ze stron umowy będzie mogła domagać się powrotu do wykonywania pracy w postaci stacjonarnej?

4. Jakie są elementy niezbędne w treści regulaminu pracy zdalnej?

5. Zwrot kosztów związanych z pracą zdalną. W jakich sytuacjach i w jakiej wysokości koszty pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić przy wykonywaniu pracy zdalnej? Czy zgodne z prawem będą różne stawki ryczałtu za pracę zdalną? Czy pracodawca ma obowiązek wypłacać ekwiwalent lub ryczałt za pracę zdalną w razie zapewnienia bezprzewodowego dostępu do Internetu (np. w telefonie służbowym)? Czy dopuszczalne będzie geograficzne różnicowanie cen energii czy dostępu do Internetu w zależności od miejsca świadczenia pracy zdalnej?

6. Jak prawidłowo wprowadzić tzw. hybrydową wersję świadczenia pracy, czyli wykonywanie obowiązków częściowo stacjonarnie, a częściowo zdalnie? Czy naruszeniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu będzie świadczenie przez część załogi pracy zdalnej hybrydowo, inną część - w całości zdalnie, a pozostałą grupę osób zatrudnionych - w postaci stacjonarnej?

7. W jaki sposób pracodawca może kontrolować wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników (np. zasady porozumiewania się z pracodawcą, sprawdzanie obecności w pracy, ewidencjonowanie czasu pracy, monitorowanie pracy zdalnej)? Czy praca zdalna musi wykonywana w sposób ciągły (np. przez 8 kolejnych godzin), czy też dopuszczalne jest stosowanie przerw przez pracownika (np. praca zdalna od 8:00 do 12:00, a następnie od 14:00 do 18:00)?

8. Jakie znaczenie dla pracodawcy będzie mieć miejsce świadczenia pracy zdalnej? Czy pracodawca będzie mógł ingerować w kwestie dotyczące miejsca wykonywania pracy zdalnej? Jakie dodatkowe elementy należy brać pod uwagę w razie wyrażenia zgody na pracę zdalną z innego miejsca niż mieszkanie pracownika?

9. Czy wprowadzenie pracy zdalnej wymaga zgody zakładowych organizacji związkowych lub przedstawicieli załogi?

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy zdalnej. Jakie dodatkowe informacje pracodawca będzie musiał przekazać pracownikom odnośnie bhp? Co należy uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego? Jakie są zasady postępowania przy zgłaszaniu przez pracowników wypadków przy pracy zdalnej? Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi niezbędne wyposażenie stanowiska pracy (np. biurko, krzesło itp.)?

11. Praca zdalna kobiet w ciąży, pracowników będących rodzicami dzieci do lat 4 czy opiekunami osób z niepełnosprawnością. Czy pracodawca może odmówić wykonywania pracy zdalnej takich grup pracowników? Jeżeli tak, to jakie wymogi formalne z tym związane musi spełnić pracodawca?

II. Prewencyjne badanie trzeźwości pracowników:

1. Porównanie dotychczasowego i nowego stanu prawnego.

2. Jakie wymogi należy spełnić, aby wprowadzić wyrywkowe kontrole trzeźwości pracowników?

3. Jak długo pracodawca będzie miał obowiązek przechowywać wyniki prewencyjnego badania trzeźwości pracowników?

4. Jak prawidłowo przeprowadzać wyrywkowe kontrole trzeźwości, aby nie naruszyć uregulowań RODO?

5. Jakie stężenie alkoholu w organizmie pracownika będzie uznawane za jej brak?

6. Czy pracownik może odmówić badania trzeźwości? Jak powinien zachować się pracodawca, gdy pracownik nie chce poddać się prewencyjnej kontroli trzeźwości?

7. Jakie możliwości będą dotyczyły badania pracowników na obecność w ich organizmach substancji działających podobnie do alkoholu (np. narkotyki)?

8. Czy nowe regulacje prawne dotyczyć będą również osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę (np. umowa zlecenie, kontrakt menedżerski)?

III. Dodatkowe badania lekarskie zlecane przez lekarza medycyny pracy:

1. W jakich sytuacjach lekarz medycyny pracy będzie mógł skierować pracowników na dodatkowe badania lekarskie?

2. Kto będzie płacić za takie dodatkowe badania?

3. Czy czas badań będzie zaliczany do czasu pracy?

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-03-21