Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce
 
Od 2021 r. już niemal każdy pracodawca będzie zobowiązany do wdrożenia przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (z wyjątkami określonymi w ustawie). Wcześniejsze przygotowanie harmonogramu działań pozwoli na dopełnienie wszystkich nałożonych przez ustawę obowiązków i zachowanie właściwych terminów. 
 
PPK to program angażujący pracodawców, pracowników oraz państwo. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Jak wdrażać PPK? W jakich terminach należy przystąpić do stosowania ustawy, podpisać przewidziane ustawą umowy? Jak naliczać, dokonywać potrąceń i wpłacać składki oraz stosować przepisy prawa podatkowego? Jakie obowiązki administracyjne nałożone zostały na podmioty zatrudniające? To ogólne zagadnienia, szczegółowo omawiane na szkoleniu.
 
Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i pracowników. Omawia ich prawa i obowiązki. Adresatami szkolenia są pracodawcy, pracownicy działów kadrowych, płacowych i księgowi oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniami PPK.
 
Prowadzący:
Termin szkolenia:
Anna Król-Błażejewska

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

+ czytaj więcej

30 października 2020

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. PPK - główne założenia:
 
1. Czym jest PPK?
2. Konstrukcja programu: podmiot zatrudniający, państwo, osoba zatrudniona.
3. Terminy stosowania ustawy o PPK.
4. Przekazywanie wpłat do PPK - struktura składki:
a. Pracodawca: wpłata podstawowa i dobrowolna wpłata dodatkowa,
b. Państwo: wpłata powitalna i dopłata roczna - warunki uzyskania, przekazanie wpłaty,
c. Pracownik: wpłata podstawowa i dobrowolna wpłata dodatkowa,
5. Dokonywanie wpłat.
6. Wynagrodzenie jako podstawa naliczania wpłaty do PPK.
7. Kalkulacja wpłat dla uczestnika PPK.
 
II. Obowiązki podmiotu zatrudniającego:
 
1. Wybór instytucji finansowej (IF)- kryteria.
2. Udział zakładowych organizacji związkowych w wyborze IF.
3. Reprezentacja osób zatrudnionych.
4. Umowa o zarządzanie PPK - elementy, postać i termin podpisania.
5. Umowa o prowadzenie PPK - elementy, postać i terminy ogólne i przejściowe.
6. Podpisanie umów przez podmioty zatrudniające należące do grupy kapitałowej.
7. Niedotrzymanie terminu podpisania umów.
8. Naliczanie i dokonywanie wpłat do PPK: obowiązywanie umowy, obliczanie, pobieranie, dokonanie wpłaty do PPK.
9. Rozwiązania antykryzysowe.
10. Zwolnienie z finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK.
11. Obowiązki informacyjne i administracyjne wobec pracownika i instytucji finansowej.
12. Raportowanie do ZUS.
 
III. Podmioty zwolnione z obowiązku stosowania ustawy:
 
1. Prowadzenie pracowniczego programu emerytalnego (PPE).
2. Mikroprzedsiębiorca.
3. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 
IV. Osoba zatrudniona / uczestnik PPK:
 
1. Zapisywanie pracownika uzależnione od wieku życia (autozapis, wniosek, brak możliwości).
2. Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK.
3. Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat.
4. Automatyczne wznowienie wpłat po upływie 4 lat.
5. Prywatny rachunek uczestnika PPK.
6. Wycofanie środków w trakcie trwania oszczędzania:
a. Wycofanie środków w szczególnych sytuacjach życiowych: poważne zachorowanie, wkład własny,
b. Wycofanie środków w dowolnym momencie przed 60. rokiem życia - zasady dokonania wypłaty,
c. Wypłata transferowa na inny rachunek PPK,
7. Wypłata po 60. roku życia - najkorzystniejsza forma,
8. Wnioski i deklaracje składane przez osobę zatrudnioną - rodzaje dokumentów, terminy i forma.
 
V. Podział środków:
 
1. Dziedziczenie, podział i wycofanie środków po śmierci uczestnika PPK.
2. Podział i wycofanie środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.
 
VI. Instytucja finansowa:
 
1. Instytucja finansująca: doświadczenie, liczba funduszy, kapitał własny.
2. Lista instytucji finansowych.
3. Zasady lokowania środków przez instytucję finansową.
4. Fundusze zdefiniowanej daty - FZD : część udziałowa, część dłużna - elementy i struktura.
5. Polityka inwestycyjna FZD - zasada ograniczonego poziomu ryzyka w zależności od wieku uczestnika.
6. Koszty zarządzania PPK - wysokość opłat.
7. Nadzór nad funkcjonowaniem Instytucji finansującej - KNF.
 
VII. Podatki w PPK:
 
1. Wpłaty finansowane przez pracodawcę:
a. Podatek od wpłat pracodawcy,
b. Podstawa opodatkowania uczestnika PPK,
c. Ulga w podatku dochodowym dla młodych do 26. roku życia a opodatkowanie wpłat,
d. Wpłaty pracodawcy a wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
e. Koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy.
2. Wpłata powitalna i dopłaty państwa a podatek i składki.
3. Wpłaty finansowane przez pracownika potrącane z wynagrodzenia netto a opodatkowanie i składki.
4. Wycofanie środków z PPK w trakcie trwania oszczędzania - status podatkowy:
a. Wypłata środków z PPK na pokrycie wkładu własnego,
b. Wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania,
c. Wypłata transferowa środków z PPK,
d. Zwrot środków z PPK przed 60. rokiem życia,
e. Wypłata środków z PPK po 60. roku życia.
5. Wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK lub rozwodu.
a. Wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK,
b. Wycofanie środków z PPK w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.
 
VIII. Rozstrzyganie sporów.
 
IX. Przepisy karne i sankcje wynikające z ustawy o PPK.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-10-22