Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce

Od 2021 r. już niemal każdy pracodawca będzie zobowiązany do wdrożenia przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (z wyjątkami określonymi w ustawie). Wcześniejsze przygotowanie harmonogramu działań pozwoli na dopełnienie wszystkich nałożonych przez ustawę obowiązków i zachowanie właściwych terminów.

PPK to program angażujący pracodawców, pracowników oraz państwo. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Jak wdrażać PPK? W jakich terminach należy przystąpić do stosowania ustawy, podpisać przewidziane ustawą umowy? Jak naliczać, dokonywać potrąceń i wpłacać składki oraz stosować przepisy prawa podatkowego? Jakie obowiązki administracyjne nałożone zostały na podmioty zatrudniające? To ogólne zagadnienia, szczegółowo omawiane na szkoleniu.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i pracowników. Omawia ich prawa i obowiązki. Adresatami szkolenia są pracodawcy, pracownicy działów kadrowych, płacowych i księgowi oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniami PPK.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Anna Król-Błażejewska

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

+ czytaj więcej

18 listopada 2021

8 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. PPK - główne założenia:

1. Czym jest PPK?
2. Konstrukcja programu: podmiot zatrudniający, państwo, osoba zatrudniona.
3. Terminy stosowania ustawy o PPK.
4. Przekazywanie wpłat do PPK - struktura składki:

a. Pracodawca: wpłata podstawowa i dobrowolna wpłata dodatkowa.
b. Państwo: wpłata powitalna i dopłata roczna - warunki uzyskania, przekazanie wpłaty.
c. Pracownik: wpłata podstawowa i dobrowolna wpłata dodatkowa.

5. Dokonywanie wpłat.
6. Wynagrodzenie jako podstawa naliczania wpłaty do PPK.
7. Kalkulacja wpłat dla uczestnika PPK.

II. Obowiązki podmiotu zatrudniającego:

1. Podmiot zatrudniający.
2. Wybór instytucji finansowej (IF) - kryteria.
3. Udział zakładowych organizacji związkowych w wyborze IF.
4. Reprezentacja osób zatrudnionych.
5. Umowa o zarządzanie PPK - elementy, postać i termin podpisania.
6. Umowa o prowadzenie PPK - elementy, postać i terminy ogólne i przejściowe.
7. Podpisanie umów przez podmioty zatrudniające należące do grupy kapitałowej.
8. Niedotrzymanie terminu podpisania umów.
9. Naliczanie i dokonywanie wpłat do PPK: obowiązywanie umowy, obliczanie, pobieranie, dokonanie wpłaty do PPK.
10. Rozwiązania antykryzysowe.
11. Zwolnienie z finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK.
12. Obowiązki informacyjne i administracyjne wobec pracownika i instytucji finansowej.
13. Raportowanie do ZUS.

III. Podmioty zwolnione z obowiązku stosowania ustawy:

1. Prowadzenie pracowniczego programu emerytalnego (PPE).
2. Mikroprzedsiębiorca.
3. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

IV. Osoba zatrudniona / uczestnik PPK:

1. Zapisywanie pracownika uzależnione od wieku życia (autozapis, wniosek, brak możliwości).
2. Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK.
3. Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat.
4. Automatyczne wznowienie wpłat po upływie 4 lat.
5. Prywatny rachunek uczestnika PPK.
6. Wycofanie środków w trakcie trwania oszczędzania.

a. Wycofanie środków w szczególnych sytuacjach życiowych: poważne zachorowanie, wkład własny.
b. Wycofanie środków w dowolnym momencie przed 60. rokiem życia - zasady dokonania wypłaty.
c. Wypłata transferowa na inny rachunek PPK.

7. Wypłata po 60. roku życia - najkorzystniejsza forma.
8. Wnioski i deklaracje składane przez osobę zatrudnioną - rodzaje dokumentów, terminy i forma.

V. Podział środków:

1. Dziedziczenie, podział i wycofanie środków po śmierci uczestnika PPK.
2. Podział i wycofanie środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.

VI. Instytucja finansowa:

1. Instytucja finansująca: doświadczenie, liczba funduszy, kapitał własny.
2. Lista instytucji finansowych.
3. Zasady lokowania środków przez instytucję finansową.
4. Fundusze zdefiniowanej daty - FZD: część udziałowa, część dłużna - elementy i struktura.
5. Polityka inwestycyjna FZD - zasada ograniczonego poziomu ryzyka w zależności od wieku uczestnika.
6. Koszty zarządzania PPK - wysokość opłat.
7. Nadzór nad funkcjonowaniem Instytucji finansującej - KNF.
8. Obowiązki informacyjne IF.

VII. Wpłaty, Podatki i ZUS w PPK:

A. WPŁATY:

1. Struktura wpłat do PPK.
2. Wynagrodzenie jako podstawa naliczania wpłaty do PPK.
4. Dokonywanie wpłat:

a. Obliczanie, pobieranie i odprowadzanie wpłaty do PPK.
b. Termin dokonywania wpłat do PPK.
c. Odpowiedzialność podmiotu zatrudniającego za błędne informacje.

5. Korekta wpłat do PPK.
6. Szczególne przypadki obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez pracownika.
7. Zwrot wpłat do PPK.
8. Zaległe wpłaty do PPK.

B. PODATKI i ZUS:

1. Wpłaty finansowane przez pracodawcę:

a. Podatek od wpłat pracodawcy.
b. Podstawa opodatkowania uczestnika PPK.
c. Ulga w podatku dochodowym dla młodych do 26. roku życia a opodatkowanie wpłat.
d. Wpłaty pracodawcy a wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
e. Koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy.

2. Wpłata powitalna i dopłaty państwa a podatek i składki.
3. Wpłaty finansowane przez pracownika potrącane z wynagrodzenia netto a opodatkowanie i składki.
4. Wycofanie środków z PPK w trakcie trwania oszczędzania - status podatkowy.

a. Wypłata środków z PPK na pokrycie wkładu własnego.
b. Wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania.
c. Wypłata transferowa środków z PPK.
d. Zwrot środków z PPK przed 60. rokiem życia.
e. Wypłata środków z PPK po 60. roku życia.

5. Wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK lub rozwodu:

a. Wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK.
b. Wycofanie środków z PPK w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.

VIII. Ujście księgowe.
IX. Rozstrzyganie sporów.
X. Przepisy karne i sankcje wynikające z ustawy o PPK.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-25