Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Pracownicze zaliczki na podatek dochodowy
20 listopada 2020
To pracodawca odprowadza za pracownika (podatnika) zaliczki z tytułu podatku dochodowego od przychodów ze stosunku pracy. Jest obowiązany jako płatnik obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Środki te muszą być odprowadzane we właściwej wysokości. Tym samym powinien wiedzieć, jaką stawkę podatkową stosować wobec danego pracownika, a więc w którym progu podatkowym się on znajduje.

Jeżeli dochód pracownika przekroczy próg podatkowy, to pracodawca jest zobowiązany zmienić wysokość i sposób poboru zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

  1. za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwotę stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  2. za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granice pierwszego przedziału skali - 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;
  3. za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Wobec powyższego do momentu przekroczenia przez pracownika kwoty dochodu wynoszącej 85 528 złotych płatnik powinien naliczać, pobierać i odprowadzać zaliczki na poziomie 17%. Za miesiąc, w którym pracownik przekroczy próg dochodowy, pracodawca pobierze zaliczkę na podatek według dwóch stawek: 17% od tej części dochodu, która nie przekroczyła 85 528 zł i 32 % od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. Przed 2020 rokiem płatnik potrącał zaliczkę, stosując niższą stawkę skali (wtedy 18%) również w miesiącu, w którym pracownik przekraczał próg dochodowy. Dopiero od kolejnego miesiąca stosowana była stawka 32%. Oznacza to wyższy podatek płacony w ciągu roku przez osoby przekraczające pierwszy próg podatkowy, co zmniejszy dopłatę w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego podatnika.

Warto zwrócić uwagę, że płatnik może odprowadzać zaliczki w wyższej wysokości również po złożeniu przez pracownika wniosku w tym zakresie (art. 41a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) od momentu wskazanego w tym wniosku.

Zaliczkę obliczoną zgodnie z powyższymi regulacjami, w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górną granicę przedziału skali podatkowej (czyli kwoty 85 528 zł) pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, która w 2020 roku wynosi 525,12 zł, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;
  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  5. ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-19