Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 10 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Praktyczny wymiar zmian w prawie pracy w 2020 r. od A do Z

Jest to 2-dniowe szkolenie online skierowane do Specjalistów działów HR, kadr i płac, którzy chcą w sposób kompleksowy usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu zmian w prawie pracy.

Szkolenie kierowane jest również do kadry zarządzającej.

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy najnowszych zagadnień z prawa pracy, zarówno tych już wprowadzonych jak i planowanych w 2020 r. 

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • nowych zasad przetwarzania danych osobowych zarówno kandydatów do pracy jak i pracowników;
 • zasad rozliczania czasu pracy oraz urlopów pracowniczych;
 • korzyści i zagrożeń wynikających z wdrożenia w organizacji pracy zdalnej;
 • praktycznych aspektów rozwiązywania umów o pracę;
 • prawnych aspektów dopuszczalności stosowania monitoringu, w tym kontroli trzeźwości oraz pomiaru temperatury u pracownika;
 • rodzajów odpowiedzialności, zarówno pracodawcy jak i pracownika HR, za naruszenie przepisów o ochronie danych;
 • pozakodeksowych form zatrudnienia;
 • zmian w kodeksie pracy dotyczących wydawania świadectw pracy, uprawnień rodzicielskich, przedawnienia roszczeń pracowniczych oraz przeciwdziałania mobbingowi;
 • zmian w prawie pracy w związku z wejściem w życie Ustawy „koronawirusowej”;
 • zmian planowanych w 2020 r.  (m.in. zmiany w wymiarze urlopu, obowiązkowe informowanie o wynagrodzeniu w ofertach pracy, prace legislacyjne nad nowym Kodeksem Pracy).

 

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Joanna Cur

Prawnik, Praktyk biznesu, Specjalista prawa pracy i HR. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach, Prawnik, specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.  Jako Manager Regionalny przez 9 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym, Doświadczony rekruter w branży telekom, pharma oraz FMCG, Mentor wspierający młode pokolenie prawniczek w Women In Law Foundation, Członek grupy roboczej tworzącej kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji - projekt pod patronatem Pracuj.pl, Na co dzień uczy właścicieli firm, managerów oraz pracowników HR jak nie zginąć w gąszczu przepisów prawa pracy oraz RODO.

+ czytaj więcej

1 - 2 grudnia 2020

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1-szy DZIEŃ:

 1. Przedsiębiorca rekrutuje:
 1. ogłoszenie o pracę – jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?
 2. znaczenie zgody – przygotowanie klauzul rekrutacyjnych (case study);
 3. pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) – ustalenie dopuszczalności takich metod;
 4. jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika?
 5. dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny; 
 6. sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne);
 7. obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec kandydatów;
 8. okres przetwarzania danych kandydatów;
 9. CV bez projektu rekrutacyjnego – jak się zachować?;
 10. „Czarne listy” kandydatów;
 11. korzystanie z agencji pośrednictwa zatrudnienia (jak skonstruować umowę z pośrednikiem);
 12. kwestionariusz osobowy dla kandydatów po zmianach;
 1. Przedsiębiorca zatrudnia:
 1. nawiązanie stosunku pracy;
 2. rodzaje umów o pracę;
 3. treść umowy o pracę – obowiązkowe elementy;
 1. dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o pracę;
 2. kwestionariusz osobowy pracownika po zmianach;
 3. obowiązek informacyjny - treść obowiązku wobec pracowników;
 4. dokumentacja dotycząca czasu pracy - zmiana zasad przechowywania dokumentacji;
 5. dostęp do danych osobowych przez poszczególnych pracowników organizacji;
 6. przetwarzanie danych osobowych na potrzeby medycyny pracy;
 7. przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 8. przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem pracownika w szkoleniach;
 9. przetwarzanie danych osobowych pracowników w relacji Pracodawcy z organizacją związkową;
 10. przetwarzanie danych osobowych w związku z dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi oferowanymi przez Pracodawcę;
 1. Dokumentacja pracownicza – nowe zasady prowadzenia:
 1. akta osobowe pracownika – co powinna zawierać część A, B, C i D akt osobowych;
 2. elektronizacja akt osobowych;
 3. w jaki sposób przeprowadzić przejście z prowadzenia dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 4. obowiązki Pracodawcy w związku ze zmianą sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 5. obowiązki Pracodawcy w związku z nowymi okresami przechowywania dokumentacji pracowniczej– 50 lat i 10 lat;
 6. kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej; 
 1. Czas pracy:
 1. zasady rozliczania czasu pracy;
 2. zasady prowadzenia dokumentacji (listy obecności, harmonogramy pracy);
 3. systemy czasu pracy;
 4. praca w godzinach nadliczbowych;
 5. praca w porze nocnej;
 6. praca w niedziele i święta;
 7. czas pracy w podróży służbowej.

2-gi DZIEŃ:

 1. Urlopy pracownicze:
 1. ustalanie wymiaru urlopu;
 2. zasady prowadzenia dokumentacji;
 3. rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy);
 1. Stosowanie kontroli Pracowników:
  1. monitorowanie w miejscu pracy – monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności;
  2. wizerunek Pracownika i jego ochrona;
  3. kontrola trzeźwości Pracownika;
  4. pomiar temperatury u Pracownika w związku z zagrożeniem epidemicznym;
 2. Świadectwa pracy - nowe zasady sporządzania:
 1. zmiany od 04.05.2019 r.
 2. zmiany od 07.09.2019 r.
 1. Inne pozakodeksowe formy zatrudnienia:
 1. zakres dokumentacji tworzonej dla osób na umowach cywilnoprawnych;
 2. zakres danych pozyskiwanych od takich osób;
 3. okresy przechowywania dokumentacji;
 1. Przedsiębiorca rozstaje się z pracownikiem – praktyczne aspekty:
  1. rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron;
  2. rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem;
  3. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia;
  4. wygaśnięcie stosunku pracy;
  5. jak wręczyć pracownikowi wypowiedzenie;
 2. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO:
  1. odpowiedzialność administracyjna;
  2. odpowiedzialność karna;
  3. odpowiedzialność cywilna;
  4. odpowiedzialność przedsiębiorcy;
  5. odpowiedzialność pracownika;
 3. Praca zdalna – jak wdrożyć by zyskać:
 1. Wymogi prawne w pracy zdalnej;
 2. Wymogi techniczne;
 3. Wypadki przy pracy podczas pracy zdalnej – wymogi BHP;
 4. Ewidencja czasu pracy w pracy zdalnej.
 5. Korzyści i zagrożenia dla organizacji, managerów i pracowników;
 6. Rola działu HR w procesie zmiany
 1. Omówienie zmian w kodeksie pracy po nowelizacji od 07.09.2019 r.
  1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy;
  2. Nowe uprawnienia rodzicielskie;
  3. Przedawnienie roszczeń pracowniczych;
  4. Rewolucyjne zmiany w zakresie przeciwdziałania mobbingowi;
 2. Zmiany dotyczące przywrócenia do pracy przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego;
 3. Zmiany w Kodeksie pracy w 2020 r.
  1. Podwyższenie płacy minimalnej;
  2. 7 niedziel handlowych w roku;
  3. Zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich;
  4. Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 4. Zmiany w prawie pracy w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („ustawa koronawirusowa”).
 5. Omówienie planowanych zmian w 2020 r.
  1. Wymiar urlopu wypoczynkowego niezależnie od stażu pracy;
  2. Obowiązek informowania o wynagrodzeniu w ofertach pracy;
  3. Prace legislacyjne nad nowym Kodeksem Pracy;
  4. I inne.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
980,00 zł netto (1205,40 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
980,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-10-22