Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Prawo pracy dla osób kierujących pracownikami

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu przeznaczonym dla osób kierujących pracownikami. W trakcie zajęć poruszone zostaną wszystkie najważniejsze kwestie, z którymi takie osoby mogą się zetknąć podczas wykonywania obowiązków służbowych.

W pierwszej kolejności zajmiemy się formą wydawania polecenia służbowego, a także skutkami odmowy jego wykonania. Wyjaśnimy wszystkie wątpliwości dotyczące polecenia pracy w godzinach nadliczbowych (Kto może odmówić pracy nadliczbowej? Jakie są limity pracy nadliczbowej? Kto decyduje o sposobie rekompensaty pracy nadliczbowej?).

Zastanowimy się nad możliwościami wyciągania konsekwencji służbowych wobec pracowników, zwłaszcza w aspekcie stosowania kar porządkowych (np. upomnienie, nagana) lub rozwiązania umowy o pracę (za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia).

Omówimy dopuszczalne granice kontrolowania pracowników (zwłaszcza różne odmiany monitoringu), jak również wymogi prawne, których spełnienie jest niezbędne w celu przeprowadzenia badania trzeźwości pracownika.

Wskażemy sytuacje, w których pracodawca ma prawo narzucić wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, a kiedy to pracownik może rozpocząć urlop bez konieczności uzyskania zgody pracodawcy. Ponadto, wypunktujemy najważniejsze obowiązki osób kierujących pracownikami, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo wyjaśnimy wszelkie wątpliwości dotyczące czasu pracy osób kierujących pracownikami (np. Czy istnieje nienormowany czas pracy? Czy trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy osób na stanowiskach kierowniczych?).

Podczas zajęć będziemy korzystać z aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk prezentowanych przez urzędy (Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Pracy), a także poglądów prezentowanych w literaturze prawa pracy.

Prowadzący:
Michał Podsiedlik

Prawnik, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa prawy pełnił także rolę rzecznika prasowego. Doświadczenie i praktyczne wdrażanie zagadnień z zakresu prawa pracy zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Obecnie przedsiębiorca zajmujący się szkoleniami z dziedziny prawa pracy. Ekspert prawa pracy specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, który w trakcie zajęć stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania prawne, godząc funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

1 czerwca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Czas pracy:

1. Rozkład czasu pracy - kiedy i w jakiej formie należy przedstawić pracownikowi rozkład czasu pracy? W jakich sytuacjach i z jakim wyprzedzeniem należy poinformować pracownika o zmianie rozkładu czasu pracy? Na co zwracać szczególną uwagę w razie zmiany rozkładu w trakcie miesiąca? Kiedy pracodawca nie musi sporządzać rozkładu czasu pracy?

2. W jakiej formie należy wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych? Jakie są skutki odmowy pracy w godzinach nadliczbowych? Kto może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych bez narażania się na konsekwencje służbowe?

3. Jak prawidłowo rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych? Kto decyduje
o sposobie rekompensaty? Jakie są limity pracy w godzinach nadliczbowych?

4. Polecenie pracy w dniu wolnym (np. z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy lub w dniu wolnym w zamian za sobotnie święto) - jak rekompensować pracę w takim dniu? Czy pracownikowi można wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem zamiast udzielenia dnia wolnego? Jak powinien zachować się pracodawca, jeżeli praca w takim dniu trwa dłużej niż 8 godzin?

5. Czas pracy kadry kierowniczej - czy osoby kierujące pracownikami mają prawo do rekompensaty z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych? Czy w zamian za pracę w tzw. wolną sobotę, niedzielę lub w święto takim osobom należy udzielić innego dnia wolnego?

II. Najważniejsze obowiązki pracownika i osób kierujących pracownikami:

1. Odmowa wykonania polecenia służbowego. Jakie są skutki odmowy wykonania polecenia służbowego? W jakich sytuacjach pracownik może odmówić wykonania polecenia bez narażania się na konsekwencje służbowe? Kto może ocenić, czy odmowa pracownika była zasadna? Czy polecenie służbowe może być wydane w innej formie niż pisemna?

2. Najważniejsze obowiązki w zakresie bhp w odniesieniu do osób kierujących pracownikami. Jakie są skutki prawne naruszenia przepisów bhp?

3. Zmiana warunków zatrudnienia. Kiedy możliwe jest powierzenie pracownikowi innych obowiązków niż wynikające z umowy o pracę? Na jak długi okres można powierzyć pracownikowi inne obowiązki? Jakie warunki muszą być spełnione, aby nie naruszyć dóbr osobistych pracownika ani nie narazić się na zarzut nierównego traktowania w zatrudnieniu?

III. Kary porządkowe, pieniężne, wyciąganie konsekwencji służbowych:

1. Jak prawidłowo nałożyć karę upomnienia lub nagany? W jakim czasie pracodawca może ukarać pracownika upomnieniem lub naganą? Za jakie przewinienia można nałożyć karę upomnienia lub nagany?

2. Kary pieniężne - w jakich sytuacjach mogą być stosowane? Jaki jest limit kar pieniężnych? Jakie są wymogi formalne niezbędne do zastosowania kary pieniężnej?

3. Co może być uzasadnioną podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę? Jakie zachowania pracowników stanowią ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i mogą być podstawą do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym?

IV. Dopuszczalne granice kontrolowania pracowników:

1. Możliwości prawne kontrolowania pracownika przez przełożonego. Jakie narzędzia kontroli może stosować pracodawca? Co podlega kontroli (np. samochód służbowy, laptop, monitoring miejsca pracy, poczta służbowa, wykorzystanie czasu pracy na obowiązki służbowe)?

2. Kontrola trzeźwości i zażywania przez pracownika środków odurzających. Kto może kontrolować pracownika? Czy potrzebna jest do tego obecność policji lub straży miejskiej? Czy pracodawca może kontrolować trzeźwość za pomocą zakładowego alkomatu? Jakie wymogi formalne są niezbędne do spełnienia w celu kontrolowania pracownika? Jak powinien zachować się pracodawca w razie stwierdzenia stanu nietrzeźwości? Czy pracownik może odmówić badania weryfikującego trzeźwość?

V. Urlopy wypoczynkowe:

1. Kiedy pracodawca może narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu?

2. W jakich sytuacjach pracownik może rozpocząć urlop bez zgody pracodawcy?

3. Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

4. W jakim terminie pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy?

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29