Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Prawo Pracy w 2021 roku - jak zastosować się do nowych wymogów, oraz co warto wdrożyć w przedsiębiorstwach w obecnej rzeczywistości

Dynamika zmian prawa pracy, w związku z występującą epidemią COVID-19, osiągnęła w 2020 roku niespotykany dotychczas rozmiar i charakter. Wprowadzono szereg tymczasowych regulacji z zakresu prawa pracy, mających na celu ułatwienie firmom poradzenie sobie z tą wyjątkową sytuacją, w szczególności ochroną miejsc pracy w związku ze skutkami kryzysu ekonomicznego. Możliwości takie daje przede wszystkim ustawa z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), zwana dalej „specustawą”. W ramach tzw. kolejnych czterech „tarcz antykryzysowych” dokonano nowelizacji ustawy, na podstawie których sukcesywnie wprowadzono szereg nowych rozwiązań z zakresu prawa pracy.

W trakcie szkolenia pomożemy Państwu zrozumieć wprowadzone mechanizmy i odnaleźć się w gąszczu niełatwych uregulowań prawnych, wypracować optymalne rozwiązania dotyczące organizacji pracy i zmniejszania kosztów pracy, a także podnieść świadomość w zakresie ciążących na pracodawcy obowiązków dotyczących zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Trenerzy zwrócą szczególną uwagę na pojawiające się problemy interpretacyjne, rozwieją wątpliwości wynikające z praktycznego stosowania wprowadzonych przepisów, w oparciu o wytyczne urzędowe (w tym PIP) oraz stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których omawiane zmiany zobrazowane zostaną licznymi praktycznymi przykładami.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Ewa Przybylak

Radca Prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz słuchacz studiów podyplomowych z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WSB w Gorzowie Wlkp. Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz wieloletni wykładowca akademicki w tej samej Uczelni. Były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników działów personalnych. Kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Prawa Pracy.

+ czytaj więcej

17 listopada 2021

8 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rozwiązania prawne optymalizujące organizację pracy i zmniejszanie kosztów pracy (czas pracy, wynagrodzenia, dofinansowania, urlopy wypoczynkowe):

 • Możliwość objęcia pracowników przestojem ekonomicznym połączone z obniżeniem ich wynagrodzenia.
 • Możliwość objęcia pracowników obniżonym wymiarem czasu pracy i proporcjonalnym zmniejszeniem.
 • Możliwość zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę (specustawa).
 • Prawidłowe wykorzystanie instrumentów kodeksowych pozwalających na zmianę warunków zatrudniania pracowników:
 • możliwość zawieszenia stosowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy i niewypłacanie świadczeń na podstawie art. 91 k.p. albo czasowe zawieszenie wykonywania postanowień układu zbiorowego pracy na podstawie art. 24127 k.p.,
 • możliwość stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami na podstawie art. 231a k.p.,
 • możliwość wprowadzenia przestoju w zakładzie pracy i różne zasady ustalania wynagrodzenia dla pracowników w tym okresie na podstawie art. 81 k.p.
 • Powierzenie pracownikowi innej pracy w czasie przestoju (art. 81 k.p.) oraz czasowe powierzenie innej pracy niż określona w umowie o pracę (art. 42 k.p.).
 • Tymczasowe przeniesienie pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy (specustawa).
 • Możliwość zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy,
  w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy (specustawa).
 • Zasady stosowania ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego (specustawa).
 • Elastyczne zarządzanie czasem pracy w czasie epidemii pozwalające nierównomiernie planować czas pracy na podstawie przepisów kodeksu pracy:
 • korzyści z wprowadzenia równoważnego czasu pracy,
 • wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy,
 • ruchomy czas pracy i indywidualne rozkłady czasu pracy,
 • ustalanie harmonogramów czasu pracy przy nierównomiernym rozkładzie czasu pracy,
 • planowanie i rozliczanie czasu pracy pracownika, któremu obniżono wymiar czasu pracy.
 • Możliwość wprowadzenia szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji czasu pracy, w niektórych przedsiębiorstwach (specustawa):
 • zmiana systemu lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji,
 • polecenie pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji,
 • zobowiązanie pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
 • polecenie pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy w nowych realiach i aktualnym stanie prawnym.
 • Czasowe zwolnienie z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele (specustawa).
 • Zasady realizacji uprawnienia pracodawcy do wysłania pracownika (bez jego zgody) na urlop zaległy (tarcza 4.0.).
 • Czy można odmówić pracownikom urlopu wypoczynkowego zgodnie z wnioskiem albo planem urlopów i wysłać pracowników na urlop wypoczynkowy w wybranym przez pracodawcę okresie?
 • Możliwość zawieszenia obowiązków pracodawcy związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i wypłatą świadczeń urlopowych (tarcza 4.0.).
 • Możliwość ograniczenia wysokości odpraw i odszkodowań wypłacanych na podstawie różnych przepisów w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług (tarcza 4.0.).
 • Możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji (tarcza 4.0.).

2. Możliwość zmiany indywidualnych warunków pracy i płacy:

 • Porozumienie zmieniające.
 • Wypowiedzenie zmieniające.
 • Wypowiedzenie umowy o pracę w dobie pandemii.

3. Praca zdalna:

 • Podstawy prawne i zasady funkcjonowania pracy zdalnej.
 • Forma powierzenia pracy zdalnej.
 • Okres w jakim praca zdalna może być stosowana.
 • Zwrot kosztów świadczenia pracy w domu.
 • Czy pracownik może żądać pracy zdalnej.
 • Praca na kwarantannie i w izolacji.
 • Lista obecności a praca zdalna.
 • Ewidencja czasu pracy a praca zdalna.
 • Ochrona miru domowego a kontrola pracownika przez pracodawcę.
 • Kontrola inspektora pracy w miejscu świadczenia w ramach pracy zdalnej.

4. Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń od 2020 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków:

 • Zasady dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych.
 • Nowe kwoty wolne od potrąceń w przypadku, gdy z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu (tarcza 3.0.).
 • Stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie interpretacji przepisów dotyczących stosowania podwyższonych kwot wolnych od potrąceń oraz dokumentowania uprawnień.
 • Podniesienie wysokości grzywny wymierzonej przez komornika pracodawcy – jakich sytuacji dotyczy?
 • Sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi – od kiedy wejdą w życie?

5. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym nowe rozwiązania prawne związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

 • Zmienione zasady kierowania i przeprowadzania profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników (specustawa).
 • Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności (specustawa).
 • Nowe reguły przeprowadzania wstępnych i okresowych szkoleń pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (specustawa).
 • Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych.
 • Rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę – jakie trzeba spełniać ustawowe wymogi.
 • Dodatkowe obowiązki zakładów pracy wobec zatrudnionych, niezależnie od podstawy zatrudnienia, związane ze zwalczaniem epidemii (przepisy rozporządzenia wykonawczego).
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19 – wytyczne CIOP i PIP.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-25