Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Premia w podstawie wymiaru zasiłku
12 września 2021
Wyróżnia się dwa rodzaje premii: uznaniową i regulaminową. Uzyskanie przez pracownika premii uznaniowej, a także jej wysokość uzależnione są od decyzji pracodawcy. W związku z tym nieprzyznanie pracownikowi premii uznaniowej nie powoduje powstania po jego stronie roszczenia o wypłatę premii. Pracownik uzyskuje stosowne roszczenie dopiero w sytuacji, gdy premia zostanie mu przez pracodawcę przyznana. Przesłanki nabycia prawa do premii regulaminowej oraz jej wysokość określają przepisy ją statuujące, najczęściej regulamin wynagradzania. Jedynie w przypadku spełnienia określonych przesłanek, pracownik nabywa roszczenie o wypłatę premii w wysokości wynikającej z przepisów.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa „Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy” (ust. 1). „Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia” (ust. 2). Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku (art. 42 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Jak stanowi art. 41 ust. 1 powołanej ustawy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku. Ponadto z dyspozycji art. 41 ust. 2 i 3 ustawy wynika, iż składniki wynagrodzenia przysługujące w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu, a także składniki wynagrodzenia, których wypłaty zaprzestano na podstawie układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu, nie są uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie.

Treść przywołanego wyżej przepisu prowadzi do wniosku, iż w przypadku, gdy w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego pracownik zachowuje prawo do premii i premia ta jest wypłacana w tym okresie, przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych to takiej premii nie uwzględnia się.

Istotne są również zasady pomniejszania premii, a mianowicie czy dany składnik w okresie absencji jest pomniejszony proporcjonalnie, czy też w inny sposób, np. kwotowo lub procentowo.

W przypadku, gdy z zapisów regulaminowych bądź płacowych wynika, że składnik wynagrodzenia jest pomniejszony proporcjonalnie za czas nieobecności usprawiedliwionej, składnik ten należy uwzględnić w podstawie zasiłku po wcześniejszym uzupełnieniu (należy obliczyć, ile pracownik otrzymałby, gdyby nie chorował). Jeżeli jednak składniki zgodnie z przepisami płacowymi są pomniejszane w sposób nieproporcjonalny, podlegają uwzględnieniu w podstawie zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełnienia.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku także premii, których wypłacenie nie zależy wyłącznie indywidualnie od pracownika. Jeśli wypłata premii jest uzależniona od wyników grupy pracowników lub całej załogi, a jej wysokość jest taka sama dla wszystkich premiowanych pracowników, niezależnie od tego, czy dany pracownik choruje, czy też nie to nie wlicza się jej do podstawy wymiaru zasiłku.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-09-28