Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu
26 czerwca 2020
Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu następuje z mocy prawa. Strony stosunku pracy nie muszą zatem podejmować dodatkowych działań związanych z tym przedłużeniem, w szczególności zawierać aneksu do umowy lub kolejnej umowy o pracę. Pracodawca powinien natomiast potwierdzić pracownicy przedłużenie umowy.

Art. 177 § 3 kodeksu pracy określa sytuacje, w których następuje przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu. Przedłużeniu ulega wyłącznie umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Termin określony w przywołanym przepisie odnosi się do miesięcy księżycowych, odpowiadających czterem tygodniom, tj. 28 dniom. Jak wyjaśnił bowiem Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 5 grudnia 2002 r., sygn. akt I PK 33/02, „upływ trzeciego miesiąca ciąży, o którym stanowi art. 177 § 3 k.p., następuje z upływem trzech miesięcy księżycowych, które obejmują trzy 4-tygodniowe lub trzy 28-dniowe okresy trwania ciąży, liczone na podstawie odpowiedniego stosowania art. 112 k.c. w związku z art. 300 k.p., w sposób niesprzeczny z konstytucyjną zasadą ochrony macierzyństwa (art. 18 Konstytucji RP), a także zasadą prawa pracy wzmożonej ochrony pracy pracownic w okresie ciąży (wyrażoną w art. 177
-189 k.p.)”.

Przedłużeniu do dnia porodu nie ulega umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 177 § 31 kodeksu pracy). Umowa „na zastępstwo” rozwiązuje się w terminie w niej określonym.

Na podstawie art. 177 § 3 kodeksu pracy przedłużenie umowy o pracę następuje z mocy prawa. W związku z tym strony stosunku pracy nie powinny zawierać aneksu, aby przedłużyć umowę o pracę. Nie spowoduje on bowiem przedłużenia umowy o pracę, lecz może zostać potraktowany jako kolejna umowa o pracę. Wskazuje na to dyspozycja art. 251 § 2 kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, iż uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony. Nie ma również konieczności zawierania nowej umowy o pracę. Taka umowa będzie stanowić kolejną umowę o pracę, a nie przedłużenie dotychczasowej umowy.

Choć nie wynika to wprost z przepisów prawa, pracodawca powinien potwierdzić pracownicy na piśmie przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu. Dzięki potwierdzeniu pracownica zyskuje wiedzę w przedmiocie przedłużenia umowy, czasu, do którego nastąpiło przedłużenie, i podstaw prawnych przedłużenia. Natomiast dla pracodawcy potwierdzenie ma przede wszystkim znaczenie dowodowe.

Ostatnim dniem trwania stosunku pracy przedłużonego na podstawie art. 177 § 3 k.p. jest dzień porodu. Tym samym w świadectwie pracy jako datę rozwiązania stosunku pracy należy wskazać dzień porodu. Wskazując w świadectwie pracy podstawę prawną ustania stosunku pracy przedłużonego do dnia porodu wpisać należy art. 30 § 1 pkt 4 kodeksu pracy, z którego to przepisu wynika, iż umowa o pracę uległa rozwiązaniu wskutek upływu czasu, na jaki była zawarta.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-11-26