Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Przedsiębiorca zawierający umowy cywilnoprawne, a obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy
6 października 2020
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników lub zleceniobiorców mają obowiązek zgłoszenia ich do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Comiesięcznie deklarują i opłacają z tego tytułu także składki na te ubezpieczenia, o ile ubezpieczony osiąga przychody stanowiące podstawę wymiaru składek. Poza wspomnianymi narzutami, przy obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych przedsiębiorcy potrącają również składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Nie zawsze jednak składki na te fundusze są obowiązkowe. Ze zwolnienia w ich opłacaniu mogą skorzystać płatnicy zatrudniający osoby powracające po urlopach związanych z rodzicielstwem, ubezpieczonych, którzy ukończyli 55 lat w przypadku kobiet oraz mężczyzn po ukończeniu 60 roku życia. Składek na Fundusze nie opłacą też pracodawcy, którzy zatrudnią osoby do 30 roku życia skierowane z urzędu pracy oraz 50 latków, pozostających w rejestrze bezrobotnych co najmniej 30 dni przed nawiązaniem stosunku pracy. To jednak nie jedyne przypadki, kiedy płatnicy nie naliczają Funduszu Pracy.

Obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy nie mają również osoby prowadzące działalność pozarolniczą, zawierające jedynie umowy cywilnoprawne, bez względu na wysokość wynagrodzenia zleceniobiorców. Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 ze zmianami) za pracodawcę uważa się osobę fizyczną, zatrudniającą co najmniej jednego pracownika. Za pracodawcę w świetle powołanej ustawy nie można więc uznać osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, zawierającej tylko i wyłącznie umowy zlecenia ( agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług), tj. nie zatrudniającej pracowników.

Jeżeli przedsiębiorca, poza zawieranymi umowami cywilnoprawnymi zawrze choćby jedną umowę o pracę, będzie zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy w stosunku do wszystkich ubezpieczonych na zasadach określonych w ustawie. Składki na Fundusz Pracy będą wówczas obowiązkowe poza wskazanymi powyżej wyjątkami ustawowymi. Na zasadach ogólnych będzie również opłacał Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nawet, gdy będzie zawierał wyłącznie umowy cywilnoprawne. Zwolnienie z opłacania składek w przypadku zleceniobiorców dotyczy tylko i wyłącznie Funduszu Pracy.

Źródło: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zmianami); ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2018 r., poz. 398 ze zm.)
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-22