Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca
28 marca 2021
Przepisy prawa przewidują możliwość przejęcia przez ojca dziecka urlopu macierzyńskiego. Jest to możliwe w przypadku rezygnacji przez matkę dziecka z części urlopu macierzyńskiego. Ojciec przejmuje wtedy niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego.

Pracownica może zrezygnować z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Okres ten nie może obejmować okresu przed porodem. Ustawodawca wyraźnie bowiem zastrzegł, iż pracownica musi wykorzystać 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie. Jest to bowiem czas konieczny do regeneracji organizmu kobiety po ciąży i połogu.

Warunkiem rezygnacji przez matkę z urlopu macierzyńskiego jest przejęcie przez ojca dziecka, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, pozostałej części tego urlopu. W przypadku gdy ojciec dziecka nie jest pracownikiem, warunkiem rezygnacji jest przerwanie przez ojca dziecka działalności zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (art. 180 § 4 kodeksu pracy).

Ojciec dziecka będący pracownikiem, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu macierzyńskiego, powinien złożyć pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 9 in principio kodeksu pracy).

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków, zwanego dalej rozporządzeniem, wniosek ojca o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego powinien zawierać:

  • imię i nazwisko pracownika-ojca wychowującego dziecko,
  • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielona pozostała część urlopu macierzyńskiego,
  • oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego wykorzystanego przed porodem,
  • wskazanie okresu, na który ma być udzielona pozostała część urlopu macierzyńskiego.

Do wniosku dołącza się:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
  • oświadczenie pracownicy o zamiarze rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego (§ 8 ust. 2 rozporządzenia).

Pracodawca obowiązany jest uwzględnić wniosek pracownika (art. 180 § 9 in fine kodeksu pracy).

Pracownica ma obowiązek złożyć pracodawcy na piśmie wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego. Wniosek powinien zostać złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy (art. 180 § 8 in principio kodeksu pracy).

Treść wniosku pracownicy określa § 6 ust. 1 rozporządzenia. Powinien on zawierać:

  • imię i nazwisko pracownicy,
  • wskazanie terminu powrotu do pracy.

Do wniosku pracownica załącza kopię wniosku pracownika-ojca wychowującego dziecko o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego albo kopię oświadczenia ubezpieczonego-ojca dziecka o przerwaniu działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).

Ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek uwzględnienia wniosku pracownicy (art. 180 § 8 kodeksu pracy).

Decyzja pracownicy o rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego otwiera ojcu możliwość przejęcia niewykorzystanej przez matkę części urlopu macierzyńskiego. Powinna zostać ona wyrażona w oświadczeniu pracownicy o zamiarze rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego. Bez tego oświadczenia ojciec nie może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego. Równocześnie pracownica nie może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego, w przypadku gdy ojciec nie złoży pracodawcy w/w wniosku. Taki mechanizm ma na celu zapewnienie dziecku w pierwszych tygodniach życia stałej opieki rodziców.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16