Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Przełomowe zmiany dotyczące wydawania świadectwa pracy – część 1
9 lipca 2019
Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043), która wchodzi w życie 7 września 2019 r., wprowadza istotne zmiany w zakresie procedury wydawania świadectw pracy, jak również przewiduje nowe narzędzia ułatwiające pracownikom uzyskanie tak ważnego dokumentu, jakim jest świadectwo pracy.

Doprecyzowanie kodeksowej regulacji, w zakresie terminu wydania świadectwa pracy.

Aktualnie kodeks pracy, w zakresie zobowiązania pracodawcy do wydania pracownikowi świadectwa pracy, posługuje się nieprecyzyjnym terminem, stanowiąc, iż w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Termin „niezwłocznie” precyzowały dopiero przepisy wykonawcze do kodeksu pracy, tj. postanowienia rozporządzenia Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1289).

Od 7 września 2019 r. ustawa – Kodeks pracy, w art. 97 § 1, będzie zwierała kompleksową regulację omawianego zagadnienia. Nowe brzmienie ww. przepisu, normuje bowiem, iż w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób. Oczywiście, bez zmian pozostaje postanowienie, iż świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Sankcje za niewydanie świadectwa pracy w terminie.

Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy, kto wbrew obowiązkowi nie wydaje świadectwa pracy, podlega karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł. Z obecnego brzmienia przepisu wynika, iż wykroczeniem jest wyłącznie niewydanie świadectwa pracy. Natomiast nie wypełnia znamion wykroczenia naruszenie polegające na nieterminowym wydaniu świadectwa pracy, czy też wydanie świadectwa pracy o nieprawidłowej treści.

Częściowo sytuacja zmieni się od dnia 7 września 2019 r. Kodeks pracy zaostrza bowiem swoje przepisy, przewidując w art. 282 § 1 pkt 3 sankcje, w postaci ww. grzywny, za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy, w określonym przepisami prawa terminie. Przyjęte rozwiązanie wzmacnia ochronę pracownika, gdyż powinno działać dyscyplinująco na pracodawców w zakresie realizacji obowiązku terminowego przekazywania pracownikom dokumentu, które ma istotne znaczenie dla dalszego zarobkowania przez pracownika, czy też uzyskania przewidzianych prawem różnego rodzaju uprawnień i świadczeń.

Wydłużenie terminów na podjęcie działań w celu sprostowania świadectwa pracy.

Jeżeli wydane świadectwo pracy zawiera błędy lub zamieszczone w świadectwie pracy informacje nie są zgodne ze stanem faktycznym, pracownik ma prawo podjąć przewidziane prawem działania, w celu uzyskania sprostowania świadectwa pracy. Obecnie, na podstawie art. 97 § 21 Kodeksu pracy, pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa, a w razie nieuwzględnienia wniosku – może w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy – wystąpić z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Ustawowe terminy, są terminami prawa materialnego, co oznacza, że ich upływ powoduje wygaśnięcie prawa pracownika do dochodzenia sprostowania świadectwa pracy na drodze sądowej, a pozostanie pracownika z obarczonym wadą świadectwem pracy, może mieć daleko idące negatywne skutki prawne.

Ustawodawca, w nowelizacji wchodzącej w życie 7 września 2019 r,. przyjął rozwiązanie korzystne dla zatrudnionych, wydłużając terminy na podjęcie stosownych działań przez pracownika, z 7 do 14 dni. Powyższe dotyczy zarówno wydłużenie terminu na wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, jak i skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. Zatwierdzone rozwiązanie lepiej przystaje do obecnej sytuacji na rynku pracy, związanej dużą dynamiką zmian stosunków pracy.

Ponadto, znowelizowany art. 97 § 21 Kodeksu pracy dodaje, że również w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

 Uwaga na przepisy przejściowe:

Do terminów określonych w art. 97 § 21 ustawy – Kodeks pracy, które rozpoczęły bieg i nie upłynęły do 7 września 2019 r., stosuje się przepisy Kodeksu pracy, w nowym brzmieniu.

Podstawa prawna: art. 5 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043).

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-05-29