Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Przerwa w urlopie ojcowskim, gdy dziecko trafi do szpitala
25 kwietnia 2019
Prawo do świadczeń związanych z rodzicielstwem dotyczy nie tylko ubezpieczonej matki dziecka. Z uprawnień z tym związanych może skorzystać również ojciec. Ustawodawca poza tym, że umożliwia ojcu dziecka pobranie zasiłku macierzyńskiego za okres niewykorzystany przez matkę, gdy zrezygnuje ona z zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, daje ojcu również możliwość dzielenia się z matką urlopem rodzicielskim, a także prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego.

Z tytułu urodzenia się dziecka ubezpieczonemu ojcu przysługuje zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni w terminie do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia lub do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia – w razie przysposobienia dziecka przez pracownika.

Urlop ten może być wykorzystany w całości lub w dwóch częściach, nie krótszych niż tydzień każda. Części te nie muszą przypadać bezpośrednio po sobie. Ojciec wnioskuje pisemnie o urlop na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Dokumentem niezbędnymi do wypłaty zasiłku  macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego są dodatkowo:

1) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem – w razie ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem się dziecka;

2) prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo przez ZUS za zgodność z oryginałem – w razie ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z przysposobieniem dziecka;

3) oświadczenie ubezpieczonego, czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu.

Jeżeli 7 dniowy termin nie zostanie zachowany, a pracodawca urlopu udzieli, ubezpieczonemu będzie przysługiwał zasiłek macierzyński za udzielony okres.

W przypadku, gdy ubezpieczony ojciec jest zatrudniony u więcej, niż jednego pracodawcy, zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje mu odrębnie z każdego tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Nie musi również wykorzystywać urlopu ojcowskiego jednocześnie w tym samym czasie u każdego z płatników. Jeśli będzie wykorzystywał urlop w różnych terminach, nie przeszkadza mu to w świadczeniu pracy u jednego, gdy u drugiego pobiera  należny zasiłek macierzyński, bowiem nie ma zakazu pracy w trakcie udzielonego urlopu ojcowskiego.  Ubezpieczony nie straci więc prawa do zasiłku macierzyńskiego za wnioskowany okres.

Ustawodawca dopuszcza również przerwę w urlopie ojcowskim. Może to nastąpić na okoliczność pobytu dziecka w szpitalu.

Jeżeli więc w trakcie udzielonego urlopu dziecko trafi do szpitala, urlop ten można przerwać od dnia, w którym dziecko trafiło do szpitala do dnia, w którym ze szpitala zostanie wypisane.  Okres wykorzystany przed i po okresie pobytu dziecka w szpitalu jest traktowany jako  jedna część urlopu Okoliczność tę należy udokumentować zaświadczeniami o dacie przyjęcia dziecka do szpitala oraz dacie wypisu. Ponadto ubezpieczony powinien wystąpić z wnioskiem o przerwanie urlopu ojcowskiego oraz jego kontynuację po wyjściu dziecka ze szpitala, bowiem od dnia następnego po dniu wypisania dziecka ze szpitala ubezpieczony  kontynuuje urlop ojcowski do wykorzystania części, o którą pierwotnie wnioskował.

Należy pamiętać, że urlop ojcowski przysługuje ojcu w ustawowym wymiarze bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Ust. 173-177 komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017r. poz. 1368 ze zm.)

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-08-23