Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Pułapki w prawie pracy

Osoby zajmujące się na co dzień prawem pracy, a zwłaszcza pracownicy działów kadr, napotykają niekiedy na nietypowe sytuacje, których rozwiązanie wymaga czegoś więcej niż proste zastosowanie konkretnego przepisu prawa. Niekiedy takiej regulacji prawnej w ogóle nie ma (np. czy można udzielić urlopu po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni?), a nawet jeżeli jest, to jej praktyczne zastosowanie może sprawić wiele problemów (np. skutki prawne święta przypadającego w sobotę). Od czasu do czasu do rozwiązania danego zagadnienia niezbędne jest również sięgnięcie do orzecznictwa Sądu Najwyższego lub stanowisk prezentowanych przez urzędy (np. Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy).

W trakcie szkolenia postaramy się znaleźć właściwą odpowiedź na takie właśnie, czasem trudne, a kiedy indziej nie zawsze typowe pytania. Dodatkowe wątpliwości pojawiły się również w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (np. czy można pracować podczas kwarantanny i jakie świadczenia w związku z tym przysługują pracownikowi?).

Podczas zajęć spróbujemy też pokazać, że nie wszystkie zasady i reguły prawa pracy mają zastosowanie w każdej sytuacji. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jakich sytuacjach zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Omówione zostaną przykłady, kiedy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi tzw. urlopu na żądanie, a także w jakich sytuacjach można narzucić pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego.

Te i wiele innych zagadnień zostaną poruszone na szkoleniu, które przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które zajmują się prawem pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników działów kadr, jak również dla wszystkich chcących dowiedzieć się o prawie pracy czegoś więcej niż tylko to, co można przeczytać w Kodeksie pracy.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Michał Podsiedlik

Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, posiada doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, a ponadto również m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

+ czytaj więcej

11 lutego 2021

26 lutego 2021

18 marca 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o pracę:

1. Jak prawidłowo zawrzeć na odległość umowę o pracę z zachowaniem formy pisemnej? Czy umowa o pracę zawarta w innej formie jest nieskuteczna? Jakie są skutki braku zawarcia umowy na piśmie?

2. Możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę. Czy polecenie świadczenia innej pracy wymaga formy pisemnej? Jak długo pracownik musi wykonywać inne obowiązki? Czy pracownik może odmówić wykonania takiego polecenia?

3. W jakich sytuacjach rozwiązanie umowy o pracę nie wymaga formy pisemnej? Czy wypowiedzenie bądź natychmiastowe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia można zgodnie z prawem wysłać za pośrednictwem e-maila? Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość?

4. Jak prawidłowo obliczyć długość okresu wypowiedzenia, jeżeli w trakcie trwającego wypowiedzenia okres zatrudnienia przekroczy 6 miesięcy bądź 3 lata? Czy w takiej sytuacji decyduje dzień skutecznego doręczenia wypowiedzenia, czy może ostatni dzień zatrudnienia?

5. Tzw. 4-letnia ochrona przedemerytalna. Kiedy dokładnie zaczyna obowiązywać okres ochronny? W jakich sytuacjach rozwiązanie umowy o pracę w trakcie trwania tzw. ochrony przedemerytalnej jest zgodne z przepisami prawa pracy?

6. W jakich sytuacjach rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży nie będzie naruszać przepisów prawa pracy?

II. Czas pracy:

1. Jakie są skutki prawne święta przypadającego w sobotę? Czy każdemu pracownikowi należy udzielić innego dnia wolnego? Czy musi to być dzień wolny w tym samym terminie dla wszystkich pracowników? Czy pracownik zachowuje za taki dzień prawo do wynagrodzenia? Co zrobić z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat)? Jakie są skutki choroby pracownika w takim dniu?

2. Czy w zamian za pracę w dzień wolny wynikający z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota) pracownikowi należy w każdej sytuacji udzielać wyłącznie innego dnia wolnego? A może jest możliwość, aby zapłacić pracownikowi w zamian za pracę w taki dzień wynagrodzenie powiększone o dodatek w stosownej wysokości?

3. Jakie są limity pracy w godzinach nadliczbowych? Czy poza limitem rocznym występują jeszcze inne (np. dobowy, tygodniowy, miesięczny)? Czy można przekroczyć roczny limit godzin nadliczbowych, o którym mowa w Kodeksie pracy?

4. W jakich sytuacjach można zgodnie z prawem udzielić pracownikowi czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych już po zakończeniu okresu rozliczeniowego?

5. Skutki rozpoczęcia lub zakończenia zatrudnienia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. W jakiej sytuacji praca zgodnie z prawidłowym rozkładem czasu pracy może być równoznaczna z godzinami nadliczbowymi?

III. Urlopy wypoczynkowe:

1. W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo udzielić urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika? Kiedy to pracownikowi przysługuje prawo wykorzystania urlopu bez zgody pracodawcy?

2. Czy pracodawca może zgodnie z prawem odmówić udzielenia pracownikowi tzw. urlopu na żądanie?

3. Udzielanie urlopu zaległego. Co to znaczy udzielenie urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku? Czy pracodawca może przekroczyć ten termin bez narażania się na odpowiedzialność wykroczeniową?

4. Jak prawidłowo udzielać urlopu w sytuacji, w której pracownik nie pracuje 8 godzin dziennie (np. równoważny czas pracy, niepełny wymiar etatu)?

5. Czy można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu choroby trwającej dłużej niż 30 dni? A może pracodawca ma obowiązek wcześniejszego skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie celem uzyskania orzeczenia o zdolności do pracy?

IV. Pytania i wątpliwości dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego:

1. Czy pracownik podczas kwarantanny może pracować? Jakie świadczenia przysługują pracownikowi podczas kwarantanny? Jakie dokumenty ma obowiązek dostarczyć pracodawcy pracownik przebywający na kwarantannie?

2. Czy pracodawca może zgodnie z prawem mierzyć temperaturę swoim pracownikom oraz innym osobom wchodzącym na teren zakładu pracy? Czy pracodawca może wykorzystywać do tego celu kamery termowizyjne?

3. W jakich sytuacjach podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownicy nie muszą poddawać się profilaktycznym badaniom lekarskim, a kiedy taki obowiązek wciąż został zachowany?

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-19