Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Rewolucyjne zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników

Pandemia wymusiła na ustawodawcy wprowadzenie możliwości polecenia pracownikom świadczenia pracy w trybie zdalnym. W większym lub mniejszym zakresie praca zdalna wpisała się na stałe w zakładach pracy jako sposób świadczenia pracy, a to z kolei skutkowało koniecznością wypracowania kompleksowych prawnych rozwiązań, które pojawią się w Kodeksie pracy. Zmiana Kodeksu pracy ma również uregulować zasady dokonywania kontroli trzeźwości pracowników. Rolą pracodawcy będzie wypracowanie rozwiązań, w ramach których z poszanowaniem dóbr osobistych pracownika oraz danych osobowych, pracownik będzie mógł być poddany kontroli przez pracodawcę, co zwiększy poziom ochrony życia i zdrowia pracowników oraz osób trzecich, a także mienia pracodawcy.

W pierwszej części trener omówi problematykę pracy zdalnej, zarówno w aktualnie obowiązującym stanie prawnym jak i w zakresie projektowanych zmian. Funkcjonowanie pracy zdalnej  zrodziło wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pracą zdalną i wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiają się przy stosowaniu tej instytucji prawa pracy. Przedstawione zostaną również obowiązki, jakie na pracodawcy będą ciążyć w związku ze wdrożeniem nowych przepisów w tym zakresie.

W drugiej części szkolenia trener przedstawi aktualną, w tym dominującą wykładnię przepisów w zakresie dopuszczalności dokonywania przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracowników, a także wskaże planowane zmiany w tym zakresie. Zaprezentowany zostanie zarówno aspekt dotyczący regulacji wewnątrzzakładowych, jak i materia dotycząca przetwarzania danych osobowych przy kontroli trzeźwości  pracowników. W trakcie szkolenia zostaną również omówione projektowane zmiany w zakresie kontroli pracowników na obecność w ich organizmach narkotyków.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również każdego, dla którego w kręgu zainteresowania pozostaje szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

Prowadzący:
Ekspert ds. prawa pracy

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków:  prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

10 lutego 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

24 marca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

19 maja 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Praca zdalna w aktualnym oraz projektowanym stanie prawnym:

 • Podstawy prawne i zasady funkcjonowania pracy zdalnej.
 • Praktyczny aspekt realizacji obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom świadczącym pracę zdalnie, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego.
 • Forma i dokumentowanie powierzenia pracy zdalnej - ewidencja czasu pracy, ewidencja wykonanych czynności, sposób potwierdzania obecności w pracy (wzór polecenia pracy zdalnej).
 • Okres, w jakim praca zdalna może być stosowana.
 • Praktyczne rozróżnienie całkowitej i częściowej pracy zdalnej.
 • Tryby wprowadzania pracy zdalnej - w wyniku uzgodnienia stron oraz jednostronny (na względnie wiążący wniosek pracownika lub polecenie pracodawcy).
 • Tryb i forma zaprzestania wykonywania pracy zdalnej.
 • Praca zdalna a treść umowy o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia.
 • Świadczenia przysługujące pracownikowi wykonującemu pracę zdalną  - zwrot kosztów, ryczałt, ekwiwalent.
 • Obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.
 • Sposób naliczenia kosztów świadczenia pracy zdalnej.
 • Rozkład czasu pracy pracownika przy pracy zdalnej.
 • Ochrona miru domowego a kontrola pracownika przez pracodawcę.
 • Monitoring a kontrola na przykładzie pracy zdalnej.
 • Kontrola w miejscu świadczenia pracy w ramach pracy zdalnej – protokół, osoby upoważnione, uzgodnienie terminu, uprawnienia pracodawcy w razie stwierdzenia nieprawidłowości.
 • Wypadek przy pracy podczas pracy zdalnej.
 • Wyłączenia przedmiotowe w zakresie pracy zdalnej.
 • Okazjonalna praca zdalna - różnice z pracą zdalną wprowadzaną w zwykłym trybie.
 • Wewnątrzzakładowe prawo pracy - porozumienie oraz regulamin pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem trybu ich wprowadzania.
 • Porozumienie indywidualne z pracownikiem - skutki braku uzgodnienia niektórych elementów.
 • Ochrona danych, w tym danych osobowych przy pracy zdalnej.
 • Ochrona pracownika świadczącego pracę zdalną.

2. Kontrola trzeźwości w miejscu pracy:

 • Dopuszczalność przesiewowej kontroli pracowników na obecność alkoholu w organizmie.
 • Praktyczny aspekt przesłanych legalizujących kontrolę trzeźwości pracowników oraz osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
 • Niezbędne elementy regulacji wewnątrzzakładowej w zakresie kontroli trzeźwości pracowników.
 • Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy, dotyczący zarówno dotychczasowych, jak i nowozatrudnionych pracowników.
 • Kontrola trzeźwości a badanie stanu trzeźwości.
 • Prawo pracownika do wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy z tyt. kontroli/badania trzeźwości.
 • Dokumentowanie przebiegu kontroli trzeźwości.
 • Kontrola trzeźwości pracownika świadczącego pracę zdalną.
 • Obowiązki pracodawcy po stwierdzeniu spożywania przez pracownika alkoholu w czasie pracy lub po wykazaniu w trakcie kontroli stężenia alkoholu w organizmie ponad dopuszczalną wartość.
 • Skutki braku porozumienia pracodawcy ze związkami zawodowymi w zakresie wprowadzenia pracy zdalnej w regulaminie.
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników w trakcie realizacji procedur wewnątrzzakładowych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji w aktach osobowych pracowników.
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika z tyt. naruszeń przewidzianych w ustawie.
 • Kontrola trzeźwości osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
 • Kontrola pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01