Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców
Rewolucyjne zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców w roku 2023

Szkolenie będzie okazją do omówienia najnowszej nowelizacji przepisów dotyczących pobytu i pracy obywateli Ukrainy po 24 lutego 2022 r. (stan na grudzień 2022), kwestii uchylenia przepisów mówiących o wydłużeniu ważności dokumentów pobytowych w związku z COVID-19 oraz założeń nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.

Prowadzący:
Łukasz Żak

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników oraz procedurach zatrudniania cudzoziemców i prawa pracy. W ciągu ostatniej dekady przeprowadził ponad 300 szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług i delegowaniu pracowników do takich krajów jak Niemcy, Austria, czy kraje z regionu Skandynawii. Od 2004 do 2017 w ramach projektu Komisji Europejskiej świadczył usługi prawne dla przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim m.in. dotyczących swobody świadczenia usług, delegowania pracowników, obrotu towarowego. W latach 2008 -2016 W ramach projektu Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network, członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. W okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firmy budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego. Prowadzi szkolenia i doradztwo w tematyce zatrudniania cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy czy Białorusi). Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Od sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju. Na co dzień w swej pracy współpracuje z przedsiębiorcami i organizacjami z kraju i zagranicy.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

13 czerwca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 • obywatele państw trzecich (m.in. obywatele Białorusi, Gruzji, Indii, regionu Azji i Afryki),
 • pobyt obywateli Ukrainy po 24 lutego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa / nowelizacja przepisów dotyczących pobytu i pracy obywateli Ukrainy po 24 lutego 2022 r. z grudnia 2022,
 • ruch bezwizowy,
 • ruch wizowy - rodzaje wiz, (wizy wydane przez inne kraje),
 • ochrona międzynarodowa (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca),
 • zezwolenie na pobyt czasowy / karta pobytu - zmiany w procedurach po nowelizacji przepisów,
 • zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt dla rezydenta długoterminowego,
 • jak analizować dokumenty pobytowe cudzoziemców oraz sprawdzać długość legalnego pobytu w Polsce,
 • warunki legalnego pobytu cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19 / uchylenie przepisów dotyczących wydłużenia ważności dokumentów pobytowych w związku z COVID-19.
2. Podstawy legalnej pracy cudzoziemców w Polsce:
 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę,
 • zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa / zmiany przepisów dotyczących pobytu i pracy obywateli Ukrainy po 24 lutego 2022 r.
 • tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców - „procedura oświadczeniowa” po zmianach oraz przepisy przejściowe,
 • zezwolenie na pracę - rodzaje - jaki rodzaj zezwolenia jest konieczny w danej sytuacji,
 • zmiana warunków pracy a zezwolenie na pracę w świetle nowych przepisów,
 • zezwolenie na pobyt i pracę - tryb wydawania, zmiana pracodawcy i zamiana warunków pracy - procedury po zmianach ustawy,
 • zezwolenie na pobyt czasowy - zezwolenie warunkowe - zasady wydania oraz procedury postępowania przepisy przejściowe dla wniosków dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy i pracę złożonych przed 1 stycznia 2021 r.
 • zezwolenia na pobyt szczególne przypadki: naukowcy, pracownicy wykwalifikowani, łączenie rodzin - tryb wydawania- procedury po zmianach ustawy,
 • zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę - analiza przypadków,
 • jak analizować dokumenty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców 
 • zatrudnienie studentów i absolwentów,
 • warunki świadczenia legalnej pracy przez cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19,
 • dostęp do zawodów regulowanych (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka) przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • świadczenia socjalne dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
3. Założenia projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.
 
4. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców:
 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców,
 • powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP,
 • kary finansowe oraz utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej oraz firm outsourcingowych.
5. Zobowiązania podatkowe cudzoziemców:
 • obowiązek meldunkowy cudzoziemców,
 • PESEL czy NIP jako numer identyfikacji podatkowej / zmiany od 1 czerwca 2021 roku,
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego,
 • zasady rozliczenia cudzoziemców pracujących na umowie zlecenia oraz umowy o pracę w tym również obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego,
 • jakie przepisy wynikające z Polskiego Ładu mają zastosowanie do cudzoziemców zatrudnionych w Polsce,
 • przychody cudzoziemca z umowy o pracę i z umowy zlecenia a „ulga dla młodych”,
 • opodatkowanie dochodów z umowy o pracę, czy stosować ulgę dla klasy średniej,
 • opodatkowanie dochodów z umowy zlecenia, w tym:
  - 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
  - na zasadach ogólnych - pobór zaliczki na podatek dochodowy, czy cudzoziemiec może złożyć wniosek o zaprzestanie poboru zaliczek,
  - zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  - 20% zryczałtowany podatek od dochodów uzyskanych przy udziale stałej placówki,
 • obowiązki sprawozdawcze w przypadku rozliczenia cudzoziemców, obowiązki płatnika: informacje PIT-11 i IFT-1/IFT-1R,
 • koszty zakwaterowania oraz dojazdu dla pracowników i zleceniobiorców - interpretacje organów skarbowych oraz orzeczenia sądów.
6. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce:
 • zasady ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców,
 • umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29