Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne
22 stycznia 2021
Ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi przy pracy, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługuje szereg świadczeń. Ich rodzaj jest uzależniony od stanu zdrowia ubezpieczonego, jego zdolności do pracy zarobkowej w wykonywanym zawodzie bądź innym. Ponadto ustawa przewiduje w szczególnych wypadkach także świadczenia dla członków rodzin ubezpieczonych.

Podstawowym świadczeniem przysługującym ubezpieczonemu wskutek wypadku przy pracy jest zasiłek chorobowy. Po jego wyczerpaniu, jeżeli ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a jego dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, może on ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Kolejną formą wsparcia jest zasiłek wyrównawczy, który przysługuje w przypadku, gdy wynagrodzenie ubezpieczonego-pracownika uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a także członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania.

Ustawa stanowi także o trzech rodzajach renty:

  • renta z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
  • renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
  • renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Ponadto sierocie zupełnej przysługuje dodatek do renty rodzinnej. Niezależnie od powyższego można ubiegać się również o dodatek pielęgnacyjny lub pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego, a także podstawy ich wymiaru, wysokości i wypłaty odpowiednio stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego z uwzględnieniem regulacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej.

Należy pamiętać, że zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje ubezpieczonemu niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu, od pierwszego dnia niezdolności do pracy, chyba że ubezpieczony w okresie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia (uposażenia, stypendium itp.) na podstawie odrębnych przepisów. Podobnie jak świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu w wysokości 100% podstawy ich wymiaru, czyli kwoty będącej podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Świadczenia te są wypłacane przez płatników składek, którzy są zobowiązaniu do ustalania prawa do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa i ich wypłaty, zaś w pozostałych wypadkach przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16