Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Umowy cywilnoprawne
Rozliczanie umów cywilnoprawnych - kompendium

Rozliczanie umów cywilnoprawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Ustalanie wysokości i wypłacania wynagrodzenia z tytułu tych umów podlega rygorom ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym umów cywilnoprawnych należą do najbardziej skomplikowanych. Wymagają skrupulatnego pozyskania informacji o sytuacji wykonującego usługę w odniesieniu do umów podpisanych również z innymi podmiotami.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad ustalania wysokości i wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu tych umów. Na przykładach omówione zostaną zasady ustalania zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Przedmiotem szkolenia będzie także omówienie sytuacji, w których umowy te będą stanowiły podstawę do naliczania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwłaszcza w odniesieniu do sposobu ustalania podstawy do obliczania kosztów uzyskania przychodów i zaliczki na podatek dochodowy.

Wyczerpująco omówione zostaną zasady opodatkowania umów na zasadach ogólnych i podatkiem zryczałtowanym oraz możliwości stosowania 20 % i 50 % kosztów uzyskania przychodów, z omówieniem ogólnej interpretacji ministra finansów w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.

Szkolenie kierujemy do kadry kierowniczej, pracowników działów księgowości, działów kadr i rozliczeń płac oraz wszystkich osób zainteresowanych aktualizacją wiedzy w obszarze objętym szkoleniem.

Prowadzący:
Anna Król-Błażejewska

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

29 marca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

28 czerwca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. UMOWA ZLECENIA:

 1. Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia i umowa o dzieło.
 2. Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło:
 1. Zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia:
 • minimalna stawka godzinowa,
 • ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaliczka na podatek dochodowy,
 • ustalanie kosztów uzyskania przychodu,
 • ustalanie wysokości składki na PPK.
 1. Rozliczanie umowy zawartej na okres dłuższy jak 1 miesiąc
 • wypłata wynagrodzenia,
 • termin rozliczenia podatku dochodowego i rozliczenia z ZUS.
 1. Rozliczanie umów ryczałtowych: koszty uzyskania przychodu, rozliczenie roczne.
 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społeczny osób świadczących usługi na podstawie umów zlecenia:
 1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 2. Umowa zlecenia jako jedyny tytuł do ubezpieczenia.
 3. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych - umowa zlecenia i inne tytuły:
 • Kilka umów zleceń.
 • Zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy.
 • Umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca.
 • Zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
 • Zlecenie z emerytem/ rencistą.
 • Umowa zlecenia z uczniem lub studentem do 26 roku życia.
 • Zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.
 • Zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu wychowawczego.
 • Zlecenie dla członka Rady Nadzorczej.
 • Kontrakt menedżerski.

II. UMOWA O DZIEŁO:

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
 2. Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło - formularz RUD.

III. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE A UMOWA ZLECENIA:

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 2. Podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Umowa zlecenia i inne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego.

IV. ZWOLNIENIA I OBOWIĄZEK OPŁACANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY, FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH.

V. UMOWY CYWILNOPRAWNE A ZASIŁEK CHOROBOWY.

VI. ZGŁASZANIE DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ROZLICZANIE UBEZPIECZONYCH WYKONUJĄCYCH UMOWY CYWILNOPRAWNE.

VII. ZASADY ROZLICZANIA UMÓW Z URZĘDEM SKARBOWYM:

 1. Koszty uzyskania przychodów 20 % - zasady  naliczania
 2. Koszty uzyskania przychodów 50 % - warunki zastosowania
 3. Koszty uzyskania przychodu w przypadku naliczania wpłat do PPK
 4. Zaliczka na podatek dochodowy
 5. Zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku „małych umów”
 6. Opodatkowanie umowy zawartej z cudzoziemcem
 7. Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a pobór podatku
 8. Świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

VIII. OMÓWIENIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ MINISTRA FINANSÓW z dnia 15.09.2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego:

 1. zakres i sposób stosowania przepisów prawa podatkowego (50 % KUP)
 2. nieukończona postać utworu a stosowanie 50 % KUP
 3. obowiązki płatnika podatku dochodowego w związku z wypłatą honorarium
 4. sytuacje, w których brak jest możliwości zastosowania 50 % KUP
 5. ulga dla młodych i prawo do zastosowania 50 % KUP
 6. zasady ustalania wysokości honorarium – warunki stosowania 50 % KUP
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01