Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia, Polski Ład
Rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem najnowszych przepisów Polskiego Ładu - kompendium

Rozliczanie wynagrodzeń wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów prawa podatkowego i przede wszystkim bogatej praktyki w zakresie sporządzania list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych. Specjalistyczne programy kadrowo-płacowe wspomagają skomplikowane procesy, ale wymagają stałego monitorowania naliczeń, ze względu na szczególne, indywidualne sytuacje niektórych pracowników: absencja chorobowa, urlop bezpłatny, opodatkowanie dodatkowych świadczeń niepieniężnych, naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, potrącenia egzekucyjne itp.

Szczególny trud podejmują osoby, które kontrolują podmioty otrzymujące pomoc finansową, w zakresie właściwego przeznaczenia i wykorzystania przyznanych środków.

Szkolenie omawia krok po kroku podstawowe zasady naliczania i wypłacania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, uwzględniając wszystkie ich elementy. Obejmuje zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu tych umów oraz wyczerpująco zasady ich opodatkowania. Wszystkie treści przywołują podstawy prawne ich stosowania.

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach jednostek udzielających dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych oraz osób rozpoczynających pracę w dziale kadrowo-płacowym instytucji publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.

Prowadzący:
Anna Król-Błażejewska

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

27 stycznia 2022

09.00 - 15.00

Zobacz >>

15 lutego 2022

09.00 - 15.00

Zobacz >>

25 lutego 2022

09.00 - 15.00

Zobacz >>

22 marca 2022

09.00 - 15.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rodzaje umów o pracę:

a. Umowa na okres próbny.
b. Umowa na czas określony.
c. Umowa na czas nieokreślony.
d. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy o pracę.

2. Elementy umowy o pracę.
3. Termin nawiązania stosunku pracy.

4. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu.
5. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - systemy i formy płac:

a. Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
b. Wynagrodzenie zasadnicze.
c. Premia i nagroda pieniężna.
d. Dodatki stawkowe.
e. Minimalne wynagrodzenie.
f. Terminy wypłacania wynagrodzenia.

6. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac:

a. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
b. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
c. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.
d. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

7. Rozliczenia publicznoprawne:

a. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek - ulga podatkowa,
 • zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów,
 • koszty uzyskania przychodów przy kilku zatrudnieniach,
 • ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy.

b. zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
 • ustalanie podstawy wymiaru składek,
 • ustalanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokonywanie opłat składek (terminy,  numer rachunku składkowego).

8. Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP):

a. wysokość składek na FP i FGŚP,
b. ustalanie podstawy wymiaru składek.

9. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy):

a. podstawa wymiaru i wysokość składki,
b. rozliczenie w deklaracji ZUS.

10. Pracownicze Plany Kapitałowe:

a. wysokość składki,
b. wpływ na podatek dochodowy,
c. ujęcie w deklaracji ZUS.

11. Fundusz Emerytur Pomostowych:

a. podstawa wymiaru i wysokość składki,
b. sposób rozliczenia w deklaracji ZUS.

12. Potrącenia z wynagrodzeń:

a. z tytułu egzekucji na zaspokojenie należności alimentacyjnych i innych należności,
b. wysokość wynagrodzenia wolna od potrąceń,
c. sposób wyliczenia kwoty wolnej od potrąceń,
d. kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę,
e. zasady dokonywania dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń.

13. Ulgi i zwolnienia w rozliczeniach wynagrodzeń emerytów i studentów.

14. Technika naliczania wynagrodzenia krok po kroku.

15. Sporządzanie deklaracji ZUS:

a. rodzaje składanych deklaracji: zgłoszeniowe płatnika i ubezpieczonego oraz rozliczeniowe,
b. omówienie poszczególnych elementów deklaracji ZUS DRA i ZUS RCA.

16. Metodologia rozliczania wynagrodzeń pracowników objętych PFRON.

17. Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia i umowa o dzieło.

18. Rozliczanie umów zlecenia:

a. zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia,
b. minimalna stawka godzinowa,
c. ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
d. zaliczka na podatek dochodowy
e. ustalanie kosztów uzyskania przychodu
f. ustalanie wysokości składki na PPK
g. rozliczanie umowy zawartej na okres dłuższy jak 1 miesiąc:

 • wypłata wynagrodzenia,
 • termin rozliczenia podatku dochodowego i rozliczenia z ZUS,
 • rozliczanie umów ryczałtowych: koszty uzyskania przychodu, rozliczenie roczne.

19. Rozliczanie umów o dzieło:

 • zaliczka na podatek dochodowy,
 • ustalanie kosztów uzyskania przychodu,
 • limit autorskich kosztów uzyskania przychodu.

20. Zasady podlegania ubezpieczeniom społeczny osób świadczących usługi na podstawie umów zlecenia:

a. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia,
b. umowa zlecenia jako jedyny tytuł do ubezpieczenia,
c. zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych - umowa zlecenia i inne tytuły:

 • kilka umów zleceń,
 • zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy,
 • umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz,
 • zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
 • zlecenie z emerytem/ rencistą,
 • umowa zlecenia z uczniem lub studentem do 26 roku życia
 • zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
 • zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu wychowawczego,
 • zlecenie dla członka Rady Nadzorczej,
 • kontrakt menedżerski.

21. Ubezpieczenie zdrowotne osób, które wykonują umowy cywilnoprawne.

22. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło:

 • dzieło z własnym pracownikiem,
 • dzieło z pozostałymi osobami.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-01-21