Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Rozłożenie na raty zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powstałych po styczniu 2020 roku
4 stycznia 2022
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje kilka form udzielania płatnikom składek ulg w regulowaniu swoich zobowiązań. Jedną z nich jest rozłożenie zaległości na raty. Jeżeli trudności w opłacaniu składek powstały w następstwie COVID-19 i dotyczą okresu od stycznia 2020 roku to płatnik może zawnioskować o rozłożenie na raty należności z tytułu składek na własne ubezpieczenie jak i zatrudnionych przez niego osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

O rozłożenie na raty zaległości wobec ZUS może ubiegać się każda osoba, która nie reguluje terminowo swoich zobowiązań ze względu na trudną sytuację finansową spowodowaną COVID-19 po styczniu 2020 roku. Rozłożyć na raty można w pełnej wysokości składki za ten okres na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Dzięki uldze płatnik składek będzie mógł opłacić je na korzystniejszych zasadach. Jeśli złoży wniosek przed terminem płatności składek nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Niezbędne jest złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pisemnego wniosku o rozłożenie zaległości na raty (wniosek RSR). Można go dostarczyć osobiście do właściwego oddziału ZUS, wysłać pocztą lub skorzystać z platformy ePUAP, jeżeli posiada się podpis kwalifikowany. We wniosku należy przedstawić następujące informacje:

  • tytuł zadłużenia, jego wartość i okres, którego dotyczy,
  • przyczyny zaprzestania opłacania należności,
  • przyczyny braku możliwości jednorazowej spłaty zaległości wraz z dokumentami obrazującymi sytuację finansową podmiotu,
  • harmonogram spłaty zadłużenia, tj. liczbę i wysokość rat oraz termin ich uiszczania.

Wniosek powinien dodatkowo zawierać informację o rodzaju pomocy publicznej, z której podmiot zamierza skorzystać. Należy tu uwzględnić: pomoc de minimis, pomoc indywidualną przeznaczoną na restrukturyzację, pomoc indywidualną przeznaczoną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

Trzeba pamiętać, że samo złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty nie gwarantuje udzielenia ulgi. Jeżeli ZUS odmówi udzielenia ulgi, podmiot jest zobowiązany do uregulowania zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi włącznie do dnia zapłaty.

Przedmiotowy wniosek ZUS rozpatruje w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od daty jego złożenia (wydanie decyzji). Uwzględnienie wniosku pozwala na podpisanie w oddziale ZUS umowy, która precyzyjnie będzie określać warunki regulowania należności wobec ZUS w ratach. Organ bierze pod uwagę harmonogram zaproponowany przez płatnika, jednak ostateczne ustalenie warunków spłaty jest uzależnione między innymi od wysokości zadłużenia i kondycji finansowej. Zasady spłaty są ustalane indywidualnie dla każdego dłużnika. Dzięki rozłożeniu zaległości na raty zobowiązany uniknie naliczania odsetek za zwłokę. Dlatego też wniosek należy złożyć jak najszybciej, gdyż wstrzymanie naliczania odsetek następuje od dnia wpływu wniosku do ZUS. Uwzględnienie wniosku skutkuje ponadto zawieszeniem prowadzonych, wobec tego zadłużenia postępowań egzekucyjnych.

Zasadą przy korzystaniu z ulgi w postaci rozłożenia zaległości z tytułu składek na raty jest obowiązek zapłaty opłaty prolongacyjnej po podpisaniu umowy. Jej wysokość to 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Jednak w przypadku, gdy składki nie były regulowane ze względu na trudną sytuację spowodowaną COVID-19 i dotyczą okresu po miesiącu styczniu 2020 roku to opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona. Jeżeli płatnik złoży wniosek o rozłożenie na raty także zaległości powstałej we wcześniejszym okresie to opłata prolongacyjna będzie dotyczyć wyłącznie składek należnych do grudnia 2019 roku.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-01-21