Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Składki na ubezpieczenia, gdy urlop wychowawczy zaczyna się w trakcie miesiąca
13 kwietnia 2018
Urlop wychowawczy jest alternatywą w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem po skończonym urlopie rodzicielskim. Rodzice mogą skorzystać z tego urlopu również w terminie późniejszym, do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Pomimo że urlop wychowawczy jest okresem niepłatnym, za rodzica korzystającego z tego urlopu pracodawca jest obowiązany deklarować składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne. Składki w całości finansuje budżet państwa, ale prawidłowość zadeklarowanych składek spoczywa na pracodawcy.
Co więc stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, jeżeli ubezpieczony nie otrzymuje w tym okresie żadnego przychodu?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu urlopu wychowawczego, stanowi  przeciętne miesięczne wynagrodzenie - przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym osoba ubezpieczona zaczyna korzystać z urlopu wychowawczego. Jeżeli podstawa ta przewyższa kwotę 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę ogranicza się do tej kwoty. W przypadku, gdy wyliczona podstawa jest niższa od kwoty odpowiadającej 75% minimalnego wynagrodzenia, podstawę należy do tej kwoty podwyższyć.

Aby ustalić prawidłową podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu urlopu wychowawczego należy odnieść się do liczby dni kalendarzowych miesiąca, np. gdy urlop wychowawczy rozpocznie się 15 maja, wyliczoną podstawę należy podzielić przez 31 i pomnożyć przez 17.

Nieco inaczej należy postąpić w przypadku składki zdrowotnej. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym jest niepodzielna i stanowi ją kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami dotyczącymi świadczeń rodzinnych, tj. 520 zł. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na liczbę dni podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym w danym miesiącu należy więc deklarować w pełnej wysokości.

Należne składki na ubezpieczenia powinno się wykazywać w raportach miesięcznych ZUS RCA z kodem tytułu do ubezpieczeń 1211xx pod warunkiem, że osoba ubezpieczona w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym nie posiada innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych bądź prawa do emerytury lub renty (z wyjątkiem renty socjalnej lub wyrównawczej).

Podstawa prawna:

Art. 9 ust. 6 oraz art. 18 ust. 5b ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1778 ze zm.)

Art.66 ust.1 pkt 32 oraz art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2017 poz.1938 ze zm.)

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-03-20