Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Skutki nieodebrania przez pracownika oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę
12 czerwca 2022
Czy pracownik, który odmówi przyjęcia przesyłki zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem uchroni się przed skutkami tego oświadczenia? Wśród pracowników panuje przekonanie, że tak. Jednak nie odbierając listu pracownicy sami sobie szkodzą.

Wobec tego, że wypowiedzenie umowy o pracę stanowi jednostronną czynność prawną to dla swej skuteczności nie wymaga zgody drugiej strony stosunku pracy. Tym samym, jeżeli pracodawca składa pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem to nie musi uzyskiwać na to akceptacji pracownika.

Oświadczenie złożone przez pracodawcę, aby wywoływało skutki prawne, powinno być przekazane pracownikowi w taki sposób, aby pracownik miał realną możliwość zapoznać się z jego treścią. Co ważne, najistotniejsze znaczenie ma możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia, a nie faktyczne zapoznanie się. Dlatego też w prawie pracy co do zasady stosuje się tak zwaną fikcję doręczenia. Na tej podstawie traktuje się jako doręczoną również taką przesyłkę, która nie została podjęta pomimo jej dwukrotnego awizowania. Zatem w przypadku, gdy pracownik odmówił odbioru przesyłki to i tak znajdujące się w niej oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę było skutecznie złożone z upływem siódmego dnia od powtórnego zawiadomienia o możliwości jej odbioru. Skoro przyjmujemy, iż istniała możliwość zapoznania się pracownika z oświadczeniem pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy, oświadczenie to, na podstawie art. 61 kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 kodeksu pracy, jest skuteczne i wywołuje skutki prawne w postaci rozwiązania stosunku pracy.

Warto pamiętać, że jedynym sposobem na podważenie przez pracownika skuteczności oświadczenie pracodawcy jest obalenie przez niego domniemania skutecznego doręczenia przesyłki.

Na marginesie można dodać, że na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 odsunięto w czasie skutek doręczenia (fikcję) przesyłek wysyłanych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z jego treścią: „Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.”
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-29