Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Śmierć stron stosunku pracy jako przyczyna wygaśnięcia umowy o pracę
18 czerwca 2019
Zarówno śmierć pracownika jak i pracodawcy powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Stanowią o tym odpowiednio art. 63 ze znaczkiem 1 i 63 ze znaczkiem 2 kodeksu pracy.

Stosunek pracy wygasa z dniem śmierci pracownika (art. 63§ 1 kodeksu pracy), natomiast prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku (art. 63§ 2 kodeksu pracy).

Osoby uprawnione zostały wymienione w art. 67 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i są to (jeżeli spełniają warunki określone w 68-71 tej ustawy):

  1. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
  2. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
  3. małżonek (wdowa i wdowiec);
  4. rodzice.

Niezależnie od tego, jeżeli śmierć pracownika nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna (art. 93 i nast. kodeksu pracy).

Umowy o pracę z pracownikami wygasają także z dniem śmierci pracodawcy (art. 63§ 1 kodeksu pracy). Wówczas pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (art. 63§ 2 kodeksu pracy). Jednakże umowy nie wygasają jeżeli doszło do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 kodeksu pracy (art. 632 § 3 kodeksu pracy).

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1994 roku, sygn. akt I PZP 1/94: „W razie śmierci pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji takiej działalności, jego spadkobiercy wstępują w prawa i obowiązki pracodawcy w ramach stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi przez zmarłego. Nie dotyczy to sytuacji, w której w skład spadku nie wchodzi zakład pracy i w wyniku dziedziczenia nie dochodzi do przejęcia zakładu pracy w całości lub części w rozumieniu art. 231 § 2 kodeksu pracy; w takim wypadku stosunki pracy wygasają.”.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-22