Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ekologia i ochrona środowiska
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2023 - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO za rok 2022. Warsztaty

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami jest jednym z najważniejszych sprawozdań składanych przez Podmioty zobowiązane do wpisu w BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami).

Wykaz wytworzonych/zebranych/przetworzonych/przekazanych odpadów zapisany w Karcie Ewidencji Odpadów „na bieżąco” - to doskonałe narzędzie do weryfikacji poprawności prowadzonej ilościowej i jakościowej dla samego Wytwórcy/Zbierającego/Przetwarzającego odpady, ale przede wszystkim dla organów kontrolujących. Proszę pamiętać, iż w 2021 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził na terenie kraju 40 768 kontroli, gdzie na 1 dzień przypadało 169 kontroli. Najwięcej naruszeń wykazano w nieprzestrzeganiu przepisów ustawy o odpadach (m.in. brak prowadzonej ewidencji bądź prowadzenie jej w nienależyty sposób) co przełożyło się na kary.

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w roku 2022 r. przekładamy Marszałkowi Województwa ze względu na miejsce wytwarzania odpadów w sprawozdaniu do 15 marca 2023 r. w BDO. Niestety do dziś dane z ewidencji nie zaciągają się automatycznie do sprawozdania.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu, które przybliży tematykę związaną z gospodarką odpadami w firmie, przedstawi zasady prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów i pomoże w wypełnieniu Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami (praca na „żywym organizmie” - wypełnianie sprawozdania krok po kroku w systemie BDO).

Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi:

I. WYTWÓRCY odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów:

 • każdy, którego działalność lub zamieszkiwanie powoduje powstanie odpadów (Pierwotny wytwórca odpadów),
 • każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (Wtórny wytwórca odpadów),
 • świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (chyba, że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej).

II. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów.

III. Podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów ze zwałowiska odpadów na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

IV. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej posiadające odpady.

V. Wytwórcy odpadów prowadzący tzw. uproszczoną ewidencję odpadów, wyłącznie z zastosowaniem KPO.

Prowadzący:
Zofia Klaszyńska

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony ekspert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisji gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową, na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

12 października 2023

09.30 - 14.30

Zobacz >>

1 grudnia 2023

09.30 - 14.30

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady gospodarki odpadami w firmie.

2. Ewidencja odpadowa w BDO - źródło danych do sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami:

 • Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów/zwolnienia z ewidencji odpadów.
 • Zasada prowadzenia pełnej ewidencja odpadów - Karta Przekazania Odpadów i Karta Ewidencji Odpadów.
 • Ewidencja uproszczona - Karta Przekazania Odpadów.
 • Ewidencja odpadów wytworzonych w wyniku świadczenia usług/Prowadzenia działalności w zakresie obiektu liniowego, o którym mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), działalność w zakresie usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • Ewidencja przekazanych odpadów z firmy osobom fizycznym bądź podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej - np. palety, kartony przekazywane pracownikom - jak utworzyć dokumentację w BDO.

3. Moduł sprawozdawczości w BDO - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami:

Charakterystyka:

Działu I Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych (m.in. sposób gospodarowania odpadami: wytwarzanie, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie)

Działu XI Informacja o wytworzonych odpadach (odpady wytworzone w instalacji i pozna instalacją - zasada przypisywania odpadów) - Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach.

Działu XII Informacja o zebranych odpadach - Tabela 1. Informacja o zebranych odpadach.

Działu XIII Informacja o odpadach poddanych odzyskowi w tym recyklingowi lub unieszkodliwieniu - Tabela 5. Informacja o odpadach przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami na ich własne potrzeby.

4. Zasada przesłania Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami poprzez BDO:

 • Omówienie poszczególnych statusów sprawozdania.
 • Składanie sprawozdania na podstawie Pełnomocnictwa/bez Pełnomocnictwa - przedstawienie przykładowego wzoru dokumentu pełnomocnictwa.
 • UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru/Korekta sprawozdania.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-29