Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Staż pracy a długość okresu wypowiedzenia
19 października 2021
Długość okresu wypowiedzenia zarówno umowy na czas nieokreślony, jak i umowy na czas określony, uzależniona jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 36 ust. 1 kodeksu pracy).

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wlicza się okres zatrudnienia pracownika u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła wskutek przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę na podstawie art. 231 kodeksu pracy, a także w przypadkach, gdy na mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika (art.36 ust. 11 kodeksu pracy).

Do stażu pracy u danego pracodawcy nie wlicza się okresu urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi na zasadach art. 174 kodeksu pracy. Wliczeniu będzie natomiast podlegał urlop bezpłatny udzielony na zasadach art. 1741 kodeksu pracy.

„Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem, o długości okresu wypowiedzenia decyduje cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy. Stąd też do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony, wlicza się również okres wypowiedzenia tej umowy. W konsekwencji tego założenia, o długości przewidzianych w art. 36 § 1 KP okresów wypowiedzenia nie decyduje staż pracy w momencie wręczenia wypowiedzenia, lecz staż pracy, jaki będzie posiadał pracownik w terminie wypowiedzenia, czyli ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. Staż ten jest więc liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (por. uchw. SN z 4.4.1979 r., I PZP 33/78, OSNC 1979, Nr 10, poz. 188; wyr. SN z 11.5.1999 r., I PKN 34/99, OSNAPiUS 2000, Nr 14, poz. 544 z glosą M. Gersdorf, PiZS 2005, Nr 2, s. 24 oraz wyr. SN z 6.7.2011 r., II PK 12/11, GP 2011, Nr 207, poz. 8).” (por. Komentarz do art. 36 kodeksu pracy, red. Walczak 2021)

Wobec powyższego należy uznać, że nawet jeśli w okresie wypowiedzenia pracownik uzyska prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, umowa o pracę powinna ulec rozwiązaniu dopiero z upływem tego okresu. Przykładowo, jeśli w okresie wypowiedzenia umowy o pracę staż pracy pracownika przekroczyłby 3 lata, pracodawca winien zastosować w stosunku do niego trzymiesięczny okres wypowiedzenia, a nie miesięczny.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-11-26