Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Stypendia na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych
11 kwietnia 2023
Stypendia fundowane przez przeróżne instytucje pozwalają na rozwijanie swoich kompetencji osobom, które nie mogłyby sobie na to pozwolić na własną rękę. Dlatego też odgrywają one ogromną rolę. Zapewne ze względu na szczególny cel stypendia korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Aby prawidłowo zakwalifikować dane stypendium w pierwszej kolejności należy rozpoznać fundatora. W zależności od tego kto jest fundatorem, stypendium może korzystać ze zwolnienia w całości lub tylko w części. I tak, jeżeli na przykład stypendium zostało przyznane w oparciu o przepisy dotyczące stopni naukowych i tytułów naukowych lub na podstawie przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym, to korzysta ono ze zwolnienia od podatku dochodowego w całości. Również z pełnego zwolnienia korzystają świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zaś w sytuacji, gdy stypendium zostało przyznane przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, może korzystać ze zwolnienia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800 zł. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby takie zwolnienie mogło mieć zastosowanie, muszą zostać jeszcze spełnione następujące warunki:

  • stypendium jest otrzymywane przez osoby posiadające status ucznia lub studenta,
  • wysokość i zasady udzielania stypendium zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, natomiast
  • w przypadku organizacji pożytku publicznego stypendium jest wypłacane na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe i udostępnionych do publicznej wiadomości.
Jeżeli stypendium zostało przyznane w kwocie wyższej, po zakończeniu roku podatkowego płatnik ma obowiązek wystawić informacje PIT-8C. PIT-11 płatnik sporządza natomiast wtedy, gdy stypendium nie wypełnia przywołanych wyżej przesłanek, a wobec tego nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania. Od wypłaconego świadczenia powinien obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28