Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Świadczenia, których wartość jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
30 października 2020
Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niepieniężne świadczenia uzyskiwane przez pracownika ze stosunku pracy stanowiące jego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wynikające z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu korzystają z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

12 marca 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w odpowiedzi na zapytanie płatnika składek wydał decyzję nr 219/2018 stanowiącą interpretację przepisów dotyczących wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Opisany stan faktyczny dotyczył sytuacji, w której płatnik zawarł umowę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, tzw. pakietu medycznego, z którego pracownicy będą mogli korzystać za częściową odpłatnością. W pozostałym zakresie koszty tego ubezpieczenia będzie pokrywał płatnik. Jego zdaniem również ta część będzie stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Wskazano również, że zasady finansowania ubezpieczenia zostaną określone w regulaminie wynagradzania.

ZUS stwierdził, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Powołując się na rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wskazał również, że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagradzania, przy czym mają one polegać na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, produktów czy usług oraz na korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji (§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia).

Z przywołanej treści przepisów wynika jednoznacznie, że jeżeli pracownik uzyskuje ze stosunku pracy świadczenia stanowiące dla niego przychód (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych), które znajdują swoją podstawę w układach zbiorowych pracy, regulaminie wynagradzania lub przepisach o wynagradzaniu, to wartości tych świadczeń nie dolicza się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Kolejny warunek dotyczy również formy takich świadczeń. Muszą mieć one niepieniężny charakter, czyli na przykład polegać na umożliwieniu zakupu artykułu lub usługi po cenach niższych niż detaliczne. Jeśli pracodawca pokrywa część wartości świadczenia, to tym samym pracownik otrzymuje je w cenie korzystniejszej, niż mógłby uzyskać, gdyby sam chciał wykupić taką opiekę medyczną.

Jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymienione powyżej przesłanki, to od wartości otrzymywanych przez pracownika świadczeń niepieniężnych (np. pakietów medycznych w zakresie opłacanym przez pracodawcę) nie będzie konieczności odprowadzania składek do ZUS.

W podobnym stanie faktycznym Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zaprezentował odmienne stanowisko w decyzji z 18 stycznia 2016 roku (WP1/200000/43/1472/2015), które jednak spotkało się z krytyką ekspertów.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-12-04