Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Świadczenia związane z opieką nad dzieckiem pracownika a podatek dochodowy od osób fizycznych
12 września 2021
Pracodawcy proponują swoim pracownikom różnego rodzaju świadczenia o charakterze socjalnym, aby zachęcić ich do nawiązania lub kontynuowania stosunku pracy. Jednym z tego rodzaju świadczeń jest dofinansowanie pobytu dzieci pracowników w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach lub objęcia tych dzieci opieką sprawowaną przez opiekuna dziennego. Czy pracownik, którego dziecko korzysta z takiej opieki uzyskuje przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu?

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawcę m.in. na rzecz opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, a także udzielanie pomocy materialnej. Środki z ZFŚS mogą więc być przeznaczane na dofinansowanie osobom uprawnionym kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu, niezależnie od prawnej formy tych instytucji.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z podatku dochodowego świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach.

Z przedmiotowego zwolnienia skorzystać mogą wszystkie osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚS. Należą do nich pracownicy, emeryci i renciści - byli pracownicy, członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników, a także inne osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu na podstawie regulaminu ZFŚS (art. 2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli pochodzi ze środków ZFŚS i zostało otrzymane w związku z pobytem dziecka osoby uprawnionej w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu. Nie ma znaczenia forma, w jakiej następuje świadczenie. Zwolnione z podatku są bowiem wszelkie świadczenia otrzymane w związku z pobytem dzieci osoby uprawnionej w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu - zarówno świadczenia rzeczowe, jak i pieniężne. Przedmiotowe zwolnienie nie jest limitowane kwotowo. Tym samym korzysta z niego całkowita wartość świadczeń z ZFŚS otrzymywanych przez uprawnionego. Nie ma granicy kwotowej, po przekroczeniu której przedmiotowe świadczenia przestają korzystać ze zwolnienia.

Finansowanie pobytu dziecka w żłobkach, klubach dziecka, przedszkolach może odbywać się również z innych źródeł niż ZFŚS, np. ze środków obrotowych pracodawcy. Takie świadczenie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy. Przepis ten zwalnia z podatku świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł, na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1.

Przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do pracowników w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy, czyli osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Ponadto ustawodawca wymaga, aby pracownik otrzymujący dofinansowanie sprawował wobec dziecka, którego pobyt jest dofinansowywany, władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkuje, bądź sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą (art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ze zwolnienia korzystają wyłącznie świadczenia otrzymane przez pracownika od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka opieką przez dziennego opiekuna lub w tytułu uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola. Przy czym forma, w jakiej sprawowana jest opieka, decyduje o zakresie zwolnienia. Dofinansowanie objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola zwolnione jest z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł. Jeżeli wartość świadczenia przekracza ustawowy limit, opodatkowaniu podlega nadwyżka.

Wobec powyższego należy uznać, że niezależnie od tego, czy w danym zakładzie pracy funkcjonuje ZFŚS, czy też nie, pracownicy mogą korzystać z nieopodatkowanej pomocy na zapewnienie opieki nad dzieckiem.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-11-26