Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Świadczenie urlopowe a „wczasy pod gruszą”
13 sierpnia 2019
Świadczenie urlopowe i „wczasy pod gruszą” są świadczeniami wypłacanymi pracownikom w związku z korzystaniem przez nich z urlopu wypoczynkowego. Są one często ze sobą mylone, mimo że inna jest podstawa prawna ich wypłaty oraz zasady przyznawania.

Pracodawca spoza sfery budżetowej, który nie tworzy funduszu socjalnego, może zdecydować się na wypłatę świadczenia urlopowego (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej ustawą o ZFŚS).

Świadczenie urlopowe nie jest wypłacane ze środków ZFŚS. Tym samym prawo do niego i wysokość nie jest uzależniona od kryteriów socjalnych, lecz od spełnienia przesłanek określonych w ustawie. Ma ono zatem charakter roszczeniowy i pracownik nie musi występować z wnioskiem o jego wypłatę .

Obowiązek zapłaty przedmiotowego świadczenia powstaje, jeżeli pracownik korzystał w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 3 ust. 5 ustawy o ZFŚS). Wliczeniu do tego okresu podlegają również dni wolne, wynikające z rozkładu czasu pracy pracownika, w tym występujące bezpośrednio przed i po urlopie.

Zaznaczyć należy, iż prawo do świadczenia urlopowego mają wyłącznie pracownicy, tj. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę, staż pracy ani wymiar etatu. Prawo do niego nie przysługuje natomiast osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło), a także byłym pracownikom oraz emerytom i rencistom.

Świadczenie urlopowe może być wypłacone pracownikowi raz w roku kalendarzowym (art. 3 ust. 5 ustawy). Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego. Jest ona proporcjonalna do wymiaru czasu pracy pracownika. 

Pracodawca obowiązany jest wypłacić świadczenie urlopowe nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie przez pracownika urlopu wypoczynkowego (art. 3 ust. 5a ustawy). Ma ono bowiem służyć pracownikowi w trakcie urlopu wypoczynkowego.

„Wczasy pod gruszą” są świadczeniem, którego zasady wypłaty i wysokość określa pracodawca w regulaminie ZFŚS.

Ustalając przesłanki wypłaty analizowanego świadczenia oraz jego wysokość, pracodawca powinien kierować się kryterium socjalnym. Stosownie bowiem do dyspozycji art. 8 ust. 1 ustawy, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Pracodawca może wprowadzić dodatkowe, nie mające charakteru socjalnego, przesłanki wypłaty wczasów pod gruszą. Musza one zostać wprost określone w regulaminie ZFŚS. Najczęściej jest to długość wypoczynku.

Z uwagi na okoliczność, iż przedmiotowe świadczenie ma charakter uznaniowy, warunkiem jego wypłaty jest złożenie przez pracownika stosownego wniosku. Wzór wniosku zazwyczaj określa regulamin ZFŚS. Powinno z niego wynikać, iż występujący o świadczenie spełnia przesłanki jego wypłaty.

Regulamin ZFŚŚ może przyznawać prawo do wczasów pod gruszą również innym grupą niż pracownicy. Uprawnienie to może zostać przyznane m.in. byłym pracownikom, emerytom, rencistom, a nawet osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Regulamin może również przewidywać wypłatę przedmiotowego świadczenia częściej niż raz w roku. Powinno to jednak zostać określone wyraźnie i w sposób nie budzący wątpliwości.

Wypłata świadczenia powinna mieć miejsce w terminie określonym w regulaminie ZFŚS. Może ona mieć miejsce zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak i po jego zakończeniu.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-12-13