Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
System pracy weekendowej
8 września 2020
Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca (art. 144 kodeksu pracy). System ten wprowadza się na podstawie umowy o pracę (art. 150 § 6 kodeksu pracy).

Omawiany system czasu pracy może być stosowany niezależnie od rodzaju pracy. Pracodawca w tym systemie nie jest również obowiązany do udzielania pracownikowi co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy (art. 15112 zdanie drugie kodeksu pracy). Nie ma również obowiązku zapewnienia innego dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto (art. 15111 kodeksu pracy
- a contrario).

Co istotne, takiemu pracownikowi nie można powierzyć wykonywania pracy w innym dniu tygodnia niż piątek, sobota, niedziela lub święto. Pracownik zatrudniony w systemie weekendowym, który co do zasady świadczy pracę przez trzy dni w tygodniu w maksymalnym dobowym wymiarze czasu pracy (po 12 godzin), może więc przepracować tylko 36 godzin tygodniowo. Z wyjątkiem okresów rozliczeniowych, w których przypadają święta, taki pracownik może więc być zatrudniony maksymalnie w wymiarze 9/10 etatu. Mają do niego również zastosowanie zakazy z art. 148 kodeksu pracy, a więc czas pracy:

  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
  • pracownic w ciąży,
  • pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez ich zgody nie może przekraczać 8 godzin, przy czym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

Ustawodawca wyłączył również możliwość stosowania w tym systemie przerywanego czasu pracy (art. 139 § 2 kodeksu pracy).

W świetle omawianej regulacji należy mieć na uwadze treść ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Z jej art. 2 wynika bowiem, że ustawa ta jest aktem nadrzędnym wobec kodeksu pracy w zakresie dopuszczalności pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta, który w tym zakresie jest stosowany jedynie pomocniczo. W rezultacie, skoro ustawą wprowadzono generalny zakaz handlu w placówkach handlowych w niedziele i święta, to samo zatrudnienie pracownika w systemie pracy weekendowej nie zwalnia pracodawcy z obowiązku stosowania ograniczeń w handlu w placówkach handlowych w niedziele i święta. Praca w systemie weekendowym może być nadal świadczona w placówkach handlowych, których działalność mieści się w kategorii wyjątków wskazanych w przywołanej ustawie (art. 6 ustawy), oraz w zakładach pracy o innym niż handlowy charakterze.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-09-18