Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Termin złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
24 stycznia 2023
Z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków wynika obowiązek składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA. Informację za 2022 rok należy złożyć do 31 stycznia 2023 roku.

Powyższy obowiązek dotyczy płatnika, który:

  • był zgłoszony nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składki wypadkowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku i co najmniej 1 dzień w styczniu 2023 roku,
  • w 2022 roku zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • był wpisany do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2022 roku.

Przedstawione powyżej warunki muszą być spełnione łącznie.

Poprzez nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe należy rozumieć, iż w każdym z miesięcy roku, za który składana jest informacja, przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie mają więc ci płatnicy, którzy choć w jednym miesiącu tego roku nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, czyli ani jeden ubezpieczony nie podlegał temu ubezpieczeniu.

Liczbę ubezpieczonych ustala się w następujący sposób:

  1. sumuje się liczbę ubezpieczonych, którzy podlegali ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy roku kalendarzowego, za który składana jest informacja ZUS IWA; uwzględnia się ubezpieczonych, którzy choć jeden dzień w danym miesiącu byli zgłoszeni do ubezpieczenia wypadkowego; nie bierze się natomiast po uwagę ubezpieczonych, którzy przez cały miesiąc przebywali na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierali zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
  2. otrzymany wynik należy podzielić przez liczbę miesięcy, w których płatnik był zgłoszony jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe (de facto przez 12);
  3. wynik ułamkowy trzeba zaokrąglić do pełnych liczb według zasad matematycznych;

Jeżeli płatnik składek nie przekaże informacji ZUS IWA albo przekaże w niej nieprawdziwe dane, co spowoduje zaniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ZUS ustali, w drodze decyzji, stopę procentową na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych. Płatnik zobowiązany jest opłacić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Zawiadomienie o ustalonej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS doręczy w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28