Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Przegląd zmian i nowości w prawie pracy w 2019 roku
- instruktaż dla praktyków
 | 
17 grudnia 2019

Rok 2019 obfitował w liczne zmiany i nowości w przepisach prawa. Pierwsza odsłona ważnych zmian prawa pracy dokonała się od 1 stycznia br. zarówno w kodeksie pracy, jak i przepisach wykonawczych. Wprowadzone zostały m.in. nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym w postaci elektronicznej), wydawania kopii całości lub części tej dokumentacji pracownikom i innym osobom uprawnionym oraz jej niszczenia po upływie okresu przechowywania. Wraz z nowym rokiem wprowadzono do kodeksu pracy również nowe reguły dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, zmianę sposobu wypłaty wynagrodzenia, ograniczono obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych, jak i  rozszerzono możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę.

Druga grupa zmian prawa pracy, która weszła w życie 4 maja br., dotyczyła ochrony danych osobowych (RODO) przetwarzanych m.in. na gruncie przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Uregulowano kwestie danych żądanych od kandydatów do pracy w procesie rekrutacji, gromadzenia danych osobowych pracowników, przetwarzania tzw. „danych wrażliwych”, w tym danych biometrycznych oraz danych dotyczących zdrowia na potrzeby ZFŚS, czy też prowadzenia monitoringu pomieszczeń w zakładzie pracy.

Trzecia pula zmian przepisów kodeksu pracy, weszła w życie 7 września br. Oczekiwana nowelizacja dotyczyła zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

W trakcie szkolenia, oprócz ww. nowelizacji, dodatkowo zgłębiona zostanie problematyka dotycząca zmian w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, które wynikają z zupełnie nowego rozporządzenia wykonawczego do kodeksu pracy, jak również stopniowego wprowadzenia w życie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

Trenerzy zwrócą szczególną uwagę na pojawiające się problemy interpretacyjne, rozwieją wątpliwości wynikające z praktycznego stosowania wprowadzonych przepisów, w oparciu o wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stanowiska resortowe i praktykę instytucji kontrolnych. Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których omawiane zmiany zobrazowane zostaną licznymi praktycznymi przykładami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Prawo pracy
Data szkolenia: 17 grudnia 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Szczecin, Hotel NOVOTEL Centrum, al. 3 Maja 31
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 560,00 zł netto
(688,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
560,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany kodeksu pracy i innych przepisów, w zakresie wydawania świadectw pracy, ochrony przedemerytalnej, dyskryminacji, mobbingu, uprawnień rodzicielskich i terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy:
 • Istotne zmiany dotyczące procedury wydawania świadectwa pracy.
 • Zaostrzenie regulacji kodeksowej w zakresie sankcji za niewydanie świadectwa pracy w terminie.
 • Prawo pracownika wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy albo żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy – czyli o tym w jakich przypadkach o wydaniu świadectwa pracy zdecyduje sąd, na gruncie nowowprowadzonych przepisów do kodeksu pracy i kodeksu postępowania cywilnego oraz jakie niesie to za sobą skutki prawne?
 • Kiedy sąd wyda wyrok, a kiedy postanowienie zastępujące świadectwo pracy i jakie fakty zostaną w nich przez sąd określone?
 • Wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego nowej regulacji, odnośnie właściwości sądu w zakresie prowadzenia egzekucji tzw. czynności niezastępowalnych, jaką jest np. wydanie świadectwa pracy.  
 • Nowe uprawnienia pracownika objętego ochroną przedemerytalną, któremu umowę o pracę zawartą na czas określony wypowiedziano z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy.
 • Jakie skutki niesie za sobą otwarcie katalogu przyczyn dyskryminacji?
 • Rozszerzenie prawa pracowników dochodzenia od pracodawcy odszkodowania z tytułu mobbingu, w trakcie trwania umowy o pracę.
 • Zakres podmiotowy wprowadzonych zmian, odnośnie szczególnej ochrony przewidzianej dla członków najbliższej rodziny korzystających z uprawnień rodzicielskich.
 • Na czym polega szczególna ochrona, którą uzyskali członkowie najbliższej rodziny po nowelizacji kodeksu pracy?
 • Co dla stron umowy o pracę oznacza zmiana kodeksu pracy, w zakresie terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy?
 1. Zmiany kodeksu pracy dotyczące zatrudniania pracowników (wynikające z RODO) oraz ochrona danych osobowych w miejscu pracy:
 • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
 • Nowe wzory pomocnicze: kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika.
 • Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
 • Zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy.
 • Przetwarzanie innych, tzw. „danych wrażliwych” kandydatów do pracy.
 • W jaki sposób przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną nie naruszając przepisów o ochronie danych osobowych?
 • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
 • Informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych.
 • Okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów.
 • Ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – ustawowe terminy na realizację nowych obowiązków.
 • Doprecyzowanie zakresu orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu.
 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, monitoring poczty elektronicznej oraz używanie urządzeń lokalizujących GPS, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,
 • Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania ŻFŚS od 4 maja 2019 r.
 1. Istotne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019 r.:
 • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników.
 • Wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa czy elektroniczna) w świetle wyjaśnień Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji – elastyczne podejście.
 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, a obowiązki informacyjne wobec ZUS.
 • Nowe obowiązki pracodawców związane z doręczeniem pracownikom informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej, jej niszczeniem i wydawaniem kopii dokumentacji.
 • Nowe zasady tworzenia dokumentacji czasu pracy.
 • Nowe zasady postępowania związane z określeniem sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę – prawidłowe dokumentowanie.
 1. Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:
 • Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych.
 • Rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę – jakie trzeba spełniać ustawowe wymogi.
 • Zasady kontroli zwolnień lekarskich pracowników – nowe narzędzia.
 1. Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków:
 • Zasady dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych – nowe granice i kwoty wolne od potrąceń.
 • Nowe reguły pozwalające na dokonywanie potrąceń z diet przysługujących z tytułu podróży służbowych.
 • Podniesienie wysokości grzywny wymierzonej przez komornika pracodawcy – jakich sytuacji dotyczy?
 • Sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi – od kiedy wejdą w życie?
 1. Pracownicze plany kapitałowe krok po kroku – podstawowe informacje o stopniowym wprowadzaniu ustawy od 01.01.2019 r.:
 • Co to jest PPK i jaki jest cel jego tworzenia?
 • Własność środków PPK i zasady jego podziału w sytuacjach szczególnych.
 • Zasada dobrowolności uczestnictwa pracownika w PPK.
 • Obligatoryjność zawarcia umowy o zarządzanie PPK – stopniowe wprowadzanie obowiązku w zależności od liczby osób zatrudnionych.
 • Zasady finansowania wpłat dokonywanych do PPK.
 • Kontrola funkcjonowania PPK w podmiotach zatrudniających oraz wykroczenia ścigane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-12-06