Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Trzecia odsłona zmian w prawie pracy w 2019 roku
- świadectwa pracy, uprawnienia rodzicielskie, mobbing i dyskryminacja.
 | 
5 grudnia 2019

Rok 2019 obfituje w liczne zmiany przepisów prawa pracy. Pierwsza odsłona ważnych zmian dokonała się od 1 stycznia br. zarówno w kodeksie pracy, jak i przepisach wykonawczych. Wprowadzone zostały m.in. nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym w postaci elektronicznej), wydawania kopii całości lub części tej dokumentacji pracownikom i innym osobom uprawnionym oraz jej niszczenia po upływie okresu przechowywania. Wraz z nowym rokiem wprowadzono do kodeksu pracy również nowe reguły dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, zmianę sposobu wypłaty wynagrodzenia, ograniczono obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych, jak i  rozszerzono możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę.

Druga odsłona zmian prawa pracy, która weszła w życie 4 maja br., dotyczyła ochrony danych osobowych (RODO) przetwarzanych m.in. na gruncie przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Uregulowano kwestie danych żądanych od kandydatów do pracy w procesie rekrutacji, gromadzenia danych osobowych pracowników, przetwarzania tzw. „danych wrażliwych”, w tym danych biometrycznych oraz danych dotyczących zdrowia na potrzeby ZFŚS, czy też prowadzenia monitoringu pomieszczeń w zakładzie pracy.

Przed nami natomiast trzecia odsłona zmian przepisów kodeksu pracy. W dniu 16 maja 2019 r. sejm uchwalił bowiem ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043), która wejdzie w życie 7 września br. Zgodnie z uzasadnieniem, oczekiwana nowelizacja dotyczy wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

W trakcie szkolenia, oprócz ww. nowelizacji, dodatkowo zgłębiona zostanie problematyka dotycząca zmian w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, które wynikają z zupełnie nowego rozporządzenia wykonawczego do kodeksu pracy, jak również stopniowego wprowadzenia w życie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

Trenerzy zwrócą szczególną uwagę na pojawiające się problemy interpretacyjne, rozwieją wątpliwości wynikające z praktycznego stosowania wprowadzonych przepisów, w oparciu o wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stanowiska resortowe i praktykę instytucji kontrolnych. Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których omawiane zmiany zobrazowane zostaną licznymi praktycznymi przykładami.

PROWADZĄCY SZKOLENIE
 

Anna Żak

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych.INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Prawo pracy
Data szkolenia: 5 grudnia 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Jelenia Góra,
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 460,00 zł netto
(565,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
460,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Cena szkolenia multimedialnego (przy zakupie szkolenia otwartego): 100.00 zł netto (123,00 zł brutto)cena obejmuje 23% VAT
100.00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany kodeksu pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw:
 • Jakie skutki niesie za sobą otwarcie katalogu przyczyn dyskryminacji?
 • Zakres podmiotowy wprowadzonych zmian, odnośnie szczególnej ochrony przewidzianej dla członków najbliższej rodziny korzystających z uprawnień rodzicielskich.
 • Na czym polega szczególna ochrona, którą uzyskali członkowie najbliższej rodziny po nowelizacji kodeksu pracy?
 • Nowe uprawnienia pracownika objętego ochroną przedemerytalną, któremu umowę o pracę zawartą na czas określony wypowiedziano z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy.
 • Rozszerzenie prawa pracowników dochodzenia od pracodawcy odszkodowania z tytułu mobbingu, w trakcie trwania umowy o pracę.
 • Istotne zmiany dotyczące procedury wydawania świadectwa pracy, w tym doprecyzowanie terminu jego wydania, ustalenie nowego terminu składania wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz terminu wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.
 • Jakie terminy sprostowania świadectwa pracy trzeba będzie zastosować, do spraw które rozpoczęły bieg i nie upłynęły do dnia wejścia w życie ustawy?
 • Prawo pracownika wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy albo żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy – czyli o tym w jakich przypadkach o wydaniu świadectwa pracy postanowi sąd, na gruncie nowowprowadzonych przepisów do kodeksu pracy i jakie niesie to za sobą skutki prawne?
 • W jakim terminie pracownik ma prawo zwrócić się do sądu z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy?
 • Zaostrzenie regulacji kodeksowej w zakresie sankcji za niewydanie świadectwa pracy w terminie.
 • Na czym polegają zmiany w zakresie terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy?
 • Wprowadzenie regulacji prawnej umożliwiającej wystąpienie z powództwem o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy w trybie kodeksu postępowania cywilnego; jakie dane będzie zawierał wyrok uwzględniający żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy?
 • Zmiana Kodeksu postępowania cywilnego odnośnie właściwości sądu w zakresie prowadzenia egzekucji tzw. czynności niezastępowalnych w odniesieniu do spraw pracowniczych.  
 1. Zmiany kodeksu pracy wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) obowiązujące od 4 maja 2019 r. i inne zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w miejscu pracy:
 • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
 • Nowe wzory pomocnicze: kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika.
 • Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
 • Zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy.
 • Przetwarzanie innych, tzw. „danych wrażliwych” kandydatów do pracy.
 • W jaki sposób przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną nie naruszając przepisów o ochronie danych osobowych?
 • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
 • Informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych.
 • Okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów.
 • Ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – ustawowe terminy na realizację nowych obowiązków.
 • Doprecyzowanie zakresu orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu.
 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, monitoring poczty elektronicznej oraz używanie urządzeń lokalizujących GPS, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,
 • Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania ŻFŚS od 4 maja 2019 r.
 1. Istotne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019 r.:
 • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników.
 • Wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa czy elektroniczna) w świetle wyjaśnień Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji – elastyczne podejście.
 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, a obowiązki informacyjne wobec ZUS.
 • Nowe obowiązki pracodawców związane z doręczeniem pracownikom informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej, jej niszczeniem i wydawaniem kopii dokumentacji.
 • Nowe zasady tworzenia dokumentacji czasu pracy.
 • Nowe zasady postępowania związane z określeniem sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę – prawidłowe dokumentowanie.
 1. Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:
 • Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych.
 • Rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę – jakie trzeba spełniać ustawowe wymogi.
 • Zasady kontroli zwolnień lekarskich pracowników – nowe narzędzia.
 1. Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków:
 • Zasady dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych – nowe granice i kwoty wolne od potrąceń.
 • Nowe reguły pozwalające na dokonywanie potrąceń z diet przysługujących z tytułu podróży służbowych.
 • Podniesienie wysokości grzywny wymierzonej przez komornika pracodawcy – jakich sytuacji dotyczy?
 • Sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi – od kiedy wejdą w życie?
 1. Pracownicze plany kapitałowe krok po kroku – podstawowe informacje o stopniowym wprowadzaniu ustawy od 01.01.2019 r.:
 • Co to jest PPK i jaki jest cel jego tworzenia?
 • Własność środków PPK i zasady jego podziału w sytuacjach szczególnych.
 • Zasada dobrowolności uczestnictwa pracownika w PPK.
 • Obligatoryjność zawarcia umowy o zarządzanie PPK – stopniowe wprowadzanie obowiązku w zależności od liczby osób zatrudnionych.
 • Zasady finansowania wpłat dokonywanych do PPK.
 • Kontrola funkcjonowania PPK w podmiotach zatrudniających oraz wykroczenia ścigane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-08-14