Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Uchodźca może pracować bez zezwolenia na pracę
26 października 2021
Zarówno pracodawca, jak i pracownik-cudzoziemiec muszą spełnić szereg warunków, aby móc nawiązać współpracę. Jednym z podstawowych jest uzyskanie zezwolenia na pracę albo rejestracja w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, kiedy ten warunek nie musi zostać spełniony.

W ostatnim czasie niezwykle gorący stał się w Polsce temat uchodźców. Dlatego też warto pochylić się nad ich sytuacją prawną na rynku pracy.

Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Zgodnie z ust. 3 art. 13 tej ustawy prześladowanie musi:

  1. ze względu na swoją istotę lub powtarzalność stanowić poważne naruszenie praw człowieka, w szczególności praw, których uchylenie jest niedopuszczalne zgodnie z art. 15 ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., lub
  2. być kumulacją różnych działań lub zaniechań, w tym stanowiących naruszenie praw człowieka, których oddziaływanie jest równie dotkliwe jak prześladowania, o których mowa w pkt 1.

Prześladowanie może polegać w szczególności na:

  1. użyciu przemocy fizycznej lub psychicznej, w tym przemocy seksualnej;
  2. zastosowaniu środków prawnych, administracyjnych, policyjnych lub sądowych w sposób dyskryminujący lub o charakterze dyskryminującym;
  3. wszczęciu lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu, w sposób, który ma charakter nieproporcjonalny lub dyskryminujący;
  4. braku prawa odwołania się do sądu od kary o charakterze nieproporcjonalnym lub dyskryminującym;
  5. wszczęciu lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu z powodu odmowy odbycia służby wojskowej podczas konfliktu, jeżeli odbywanie służby wojskowej stanowiłoby zbrodnię lub działania, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3;
  6. czynach skierowanych przeciwko osobom ze względu na ich płeć lub małoletniość.
Osoba, która uzyska status uchodźcy może wykonywać pracę na terytorium naszego kraju bez spełnienia dodatkowych wymogów w postaci rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w powiatowym urzędzie pracy, bądź uzyskania zezwolenia na pracę. Wyjątek ten wynika bowiem z art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z jego treścią, cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-11-26