Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim
20 stycznia 2023
Na pisemny wniosek pracownika - ojca wychowującego dziecko pracodawca udziela urlopu ojcowskiego. Urlop przysługuje w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Z dyspozycji art. 182§ 3 kodeksu pracy wynika, iż do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio między innymi regulację art. 163 § 3 kodeksu pracy. Wskazany przepis zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownicy urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Tym samym na pracodawcę został nałożony obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika - ojca o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim (podstawa prawna: art. 163 § 3 kodeksu pracy w zw. z art. 182§ 3 kodeksu pracy). Wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie ojcowskim jest dla pracodawcy wiążący. Pracodawca nie może go nie uwzględnić ani jego uwzględnienie uzależnić od spełnienia dodatkowych warunków.

Pracownik wnioskujący o urlop wypoczynkowy po urlopie ojcowskim ma prawo wykorzystać zarówno bieżący jak i zaległy urlop wypoczynkowy. To od decyzji pracownika zależy, o jak długi okres zawnioskuje. Jednak co do zasady pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego po urlopie ojcowskim w pełnym przysługującym mu wymiarze.

Ustawodawca nie sprecyzował, czy w przypadku, gdy pracownik korzysta z urlopu ojcowskiego w częściach, pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy po urlopie ojcowskim po każdej części urlopu ojcowskiego, czy tylko po jednej. Względy celowościowe przemawiają za uznaniem, iż pracodawca powinien uwzględnić wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy po każdej części urlopu ojcowskiego. Dzięki temu pracownik - ojciec wychowujący dziecko może w sposób bardziej elastyczny i odpowiadający potrzebom łączyć korzystanie z urlopu ojcowskiego i urlopu wypoczynkowego.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01