Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Umowne wydłużenie zakładowego stażu pracy
23 kwietnia 2021
Pracownik zgodził się zatrudnić u nowego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, pod warunkiem, że nowy pracodawca zaliczy mu do zakładowego stażu pracy staż pracy wypracowany u poprzednich pracodawców, tj. 9 lat pracy. Czy pracodawca zatrudniając nowego pracownika może w umowie o pracę zawrzeć klauzulę o zaliczeniu do zakładowego stażu pracy stażu pracy wypracowanego u poprzednich pracodawców?

Treść umowy o pracę określa art. 29 § 1 kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika, iż umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy.

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. Przedmiotem negocjacji przyszłego pracownika i pracodawcy mogą zostać objęte także inne istotne dla nich warunki, które nie są wymienione w art. 29 § 1 kodeksu pracy. Jak wyjaśnił bowiem Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 października 1976 r., sygn. akt I PRN 66/76: „Zawarte w art. 29 § 1 k.p. określenie w szczególności wskazuje, że pertraktacjami mogą być objęte również inne istotne dla stron okoliczności nie wymienione wyraźnie w art. 29 k.p. Do tych innych okoliczności może, należeć przesłanka, że umowa o pracę zostanie zawarta pod warunkiem, że poprzedni zakład pracy wyrazi zgodę na rozwiązanie stosunku pracy na podstawie obopólnego porozumienia, co miało miejsce w niniejszej sprawie. Zgodnie z art. 72 k.c., który do stosunków pracy ma zastosowanie na podstawie art. 300 k.p., umowa o pracę zostaje zawarta, gdy strony prowadzące pertraktacje na temat warunków przyszłej umowy o pracę, dojdą do porozumienia co do wszystkich warunków stanowiących przedmiot ich pertraktacji.”.

Zawarta przez strony stosunku pracy umowa powinna odzwierciedlać wszystkie ustalenia dokonane pomiędzy stronami, tj. te, o których mowa w art. 29 § 1 kodeksu pracy, jak i inne poczynione przez strony w toku negocjacji. Prowadzi to do wniosku, iż w przypadku gdy przedmiotem negocjacji było zaliczenie do zakładowego stażu pracy okresu zatrudnienia u poprzednich pracodawców, odpowiednie postanowienie mogłoby się znaleźć w umowie. Powstaje jednak pytanie, czy przedmiotowe postanowienie nie naruszałoby przepisów prawa? Na zakładowy staż pracy składają się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy na podstawie stosunku pracy. Przy jego ustalaniu nie uwzględnia się okresów świadczenia przez pracownika na rzecz pracodawcy usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także w związku z prowadzoną przez pracownika działalnością gospodarczą. Możliwość uwzględnienia innych okresów pracy powstaje, jeżeli z przepisów szczególnych wynika możliwość ich zaliczenia do stażu pracy. Ma to miejsce w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę na podstawie art. 231 kodeksu pracy oraz w innych przypadkach, gdy na podstawie odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego pracownika.

Zakładowy staż pracy ma wpływ na zakres niektórych uprawnień przysługujących pracownikom, m.in. na długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę czy wysokość odprawy przysługującej w związku ze zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników.

W związku z powyższym należy uznać, że możliwość zaliczenia okresów pracy u innych pracodawców do zakładowego stażu pracy ma charakter wyjątkowy i jest przewidziana w obowiązujących przepisach wyłącznie wtedy, gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego pracodawcy. Wprowadzenie do umowy o pracę postanowienia przewidującego zaliczenie do zakładowego stażu pracy okresów pracy u innych pracodawców wydaje się dyskusyjne. Tym bardziej że może stanowić o nierównym traktowaniu w zatrudnieniu i dlatego też powinno być ocenione również z tej perspektywy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11