Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
18 czerwca 2019
Uprawnienia pracodawcy w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia są ograniczone. Pracodawca nie posiada prawa do żądania przywrócenia pracownika do pracy, a więc niemożliwa jest restytucja stosunku pracy, czy dochodzenia przez pracodawcę uznania dokonanej czynności za bezwzględnie nieważną. Powyższe godziłoby w podstawową zasadę prawa pracy wyrażoną w art. 65 ust. 1 Konstytucji RP oraz w art. 10 § 1 kodeksu pracy – zasadę wolności pracy.

Zgodnie z art. 611 kodeksu pracy, w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 kodeksu pracy, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie.

Roszczenie odszkodowawcze pracodawcy powstaje tylko i wyłącznie w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę, a więc takiego, które nastąpiło bez istnienia przesłanki w postaci ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec pracownika. Warto wobec tego pamiętać, że rozwiązanie przez pracownika stosunku pracy bez zachowania przesłanek formalnych (niezachowanie pisemnej formy złożonego oświadczenia woli o rozwiązanie umowy o pracę) nie można poczytywać jako nieuzasadnione.

Wysokość odszkodowania nie jest uzależniona od powstania szkody po stronie pracodawcy. Jest ona ryczałtowana i uzależniona od wysokości wynagrodzenia przysługującego pracownikowi oraz długości właściwego dla niego okresu wypowiedzenia – odszkodowania przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, przy czym w przypadku umowy zawartej na czas określony w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego miała trwać umowa, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Należy zauważyć, że wina pracownika, który niewłaściwie ocenił dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, nie jest przesłanką konieczną nabycia przez pracodawcę prawa do omawianego odszkodowania. Wystarczy obiektywnie istniejąca bezzasadność rozwiązania umowy.

Roszczenie odszkodowawcze pracodawca musi zgłosić do sądu pracy. W ramach tego postępowania pracodawca jest zobowiązany do wykazania, że pracownik niezasadnie rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia. W przeciwnym razie powództwo o zapłatę odszkodowania zostanie oddalone.

Roszczenie pracodawcy o zapłatę odszkodowania przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o rozwiązaniu umowy o pracę przez pracownika, nie później jednak niż z upływem trzech lat od dnia rozwiązania umowy o pracę.

Należy podkreślić, że odpowiedzialność pracownika za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia została całościowo unormowana w prawie pracy, co implikuje brak podstaw do sięgania poprzez art. 300 kodeksu pracy do zasad odpowiedzialności zawartych w kodeksie cywilnym.

Dodatkowo można wskazać, że w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika pracodawca ma obowiązek m.in. wydania świadectwa pracy oraz wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-22