Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Urlop ojcowski pracownika młodocianego
11 stycznia 2022
Na podstawie art. 182 ze znaczkiem 3 § 1 kodeksu pracy pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: 1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo 2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Zatem ustawodawca określił, iż prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko. Katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania z tego prawa nie został w inny sposób ograniczony. Dlatego też pracownikom młodocianym przysługują wszystkie uprawnienia związane z rodzicielstwem, na takich samych zasadach jak pracownikom dorosłym.

W doktrynie prawa pracy przeważa pogląd, że „wychowywanie dziecka” należy utożsamiać z formalnym sprawowaniem władzy rodzicielskiej, a nie z rzeczywistym roztaczaniem osobistej opieki nad dzieckiem. Aby móc korzystać z urlopu ojcowskiego pracownik nie musi pozostawać w związku małżeńskim z matką dziecka. Nie musi również prowadzić z nią wspólnego gospodarstwa domowego.

Podobne zasady rządzą prawem do urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka (2 dni zwolnienia od pracy). Przepis § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy nie uzależnia możliwości korzystania z przedmiotowego uprawnienia od pozostawania w formalnym związku małżeńskim z matką dziecka. Wymaga natomiast, aby korzystający z tego uprawnienia pracownik był ojcem biologicznym nowonarodzonego dziecka. Przepis ten stanowi bowiem, że zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni przysługuje pracownikowi w razie urodzenia się „jego” dziecka.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20